itbuthusbankje

11481 Tekst It bűth˙bankje van De Wiko's

itbuthusbankje

10143 It Bűth˙sbankje

itbuthusbankje

10157 Samme Talsma en Harm Zaagsma op It Bűth˙sbankje

itbuthusbankje

10151 Stjelp 1890 Hearewei 4 Tzummarum

itbuthusbankje

11320 De rode zakdoek

itbuthusbankje

11323 Onverbeterlijk Bilkert

itbuthusbankje

10150 Samme Talsma in It Bűth˙s

itbuthusbankje

10146 Wietse Leistra op It Bűth˙sbankje

itbuthusbankje

1596 Dwalende geest in Firdgum, waargebeurd verhaal

itbuthusbankje

1074 Sage Het spook

itbuthusbankje

10144 Harm Zaagsma op It Bűth˙sbankje

itbuthusbankje

12063 Tabak ˙t dy Tiid Harm Zaagsma

itbuthusbankje

12064 Tabak ˙t dy Tiid Harm Zaagsma

itbuthusbankje

10162 Dirk Hoekstra (scania) op It Bűth˙sbankje

itbuthusbankje

3349 Durk A. Hoekstra uit Zwolle op It Bűth˙sbankje

itbuthusbankje

10189 Sjoerd F.Talsma op It Bűth˙sbankje

itbuthusbankje

10200 Baukje v/d Zee-Westra op It Bűth˙sbankje

itbuthusbankje

11644 Sportfissers Waddenkust

itbuthusbankje

10174 Bijnamen Tzummarum/Firdgum

itbuthusbankje

10197 Bijnamen Minnertsga

itbuthusbankje

2178 Bijnamen Oosterbierum

itbűth˙sbankje

10198 Bijnamen Sexbierum/Pietersbierum

itbuthusbankje

10199 Bijnamen Wijnaldum

Hoofdpagina Samenstellers Links Nieuws
wietse en betty leistra