Hartelijk welkom op de site van Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o.

Waar houden wij ons mee bezig?

De geschiedenis van Noordwest Friesland heeft onze grote interesse.
En dan voornamelijk de dorpen van de voormalige sinds 1984 heringedeelde Gemeente Barradeel en naaste omgeving.
In eerste instantie hebben we veel bodemonderzoek gedaan in de kwelderruggen en terpen van dit gebied.
De meeste van de gedane vondsten zijn thans te bewonderen in het museum van de Yeb Hettingaskoalle te Firdgum.
Daarna zijn we enkele jaren bezig geweest met het digitaliseren van 66 begraafplaatsen uit de Gemeente Franekeradeel, Het Bildt, Ferwerderadeel en Dongeradeel welke we ondergebracht hebben op www.graftombe.nl

De laatste jaren, gerekend vanaf ongeveer 2007 hebben we ons bezig gehouden met het digitaal zichtbaar maken van allerlei foto’s, liefst voorzien met tekst en documenten van personen, families, verenigingen, scholen, kerken en bedrijven en beroepsgroepen op de website www.oudtzummarum.nl
Dit als particulier gestarte initiatief heeft tot doel het digitaal opslaan en daarmee behouden van een deel van de geschiedenis van deze regio.
Er zijn nu al meer dan 11.400 foto’s en documenten opgeslagen en veilig gesteld.
Voor de nodige informatie bij foto’s hebben wij in de loop van de jaren van veel mensen de nodige onontbeerlijke hulp gehad.
Waarvoor onze hartelijke dank.

Ook digitaliseren wij archieven van verenigingen die in bewaring zijn gegeven bij de Oudheidkundige vereniging Barradeel.
Hierbij zijn ook archieven van niet meer actieve/ slapende verenigingen.
Na de digitalisering streven wij er na om de originele documenten onder te gaan brengen in het archief van de gemeente Franekeradeel.
Van de overdracht in het gemeente archief krijgen wij altijd een ontvangstbrief met omschrijving van de inhoud.

Alle foto’s en documenten die in ons digitaal archief zijn opgenomen zijn met duidelijke bronvermelding en niet commercieel vrij te gebruiken, behoudens de foto’s en artikelen met copyright.

26-7-2016 Artikel in Friesch Dagblad

Tzummarum Wie iets wil weten over de geschiedenis van Tzummarum en directe omgeving, kan op één plek goed terecht: de website oudtzummarum.nl. Die site herbergt vele duizenden foto’s over deze streek, zowel oude historische foto’s als foto’s van archieven.
Oprichters, samenstellers en drijvende krachten achter de site zijn Wietze (76) en Betty Leistra (74) uit Tzummarum. Hij verzamelt de informatie en fotografeert de archieven, zij plaatst het op de website. ,,We werken altijd goed samen”, vertelt Betty Leistra. ,,Vroeger al, dan waren we samen actief bij de atletiekvereniging.”
Met de website oudtzummarum.nl begon Wietze Leistra een tiental jaren geleden, toen hij bestuurslid was van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel. Daar opperde hij het idee om de vele archieven en foto’s die deze vereniging had te digitaliseren en de originele archieven op te slaan bij de Gemeente. Maar dat kon op weinig enthousiasme rekenen.”
En dus begon Leistra zelf, geholpen door zijn vrouw. Voor hun website fotografeerden en scanden ze tot nu toe meer dan elfduizend foto’s. Wie de website bezoekt, vindt daardoor een schat aan foto’s en informatie over allerlei onderwerpen. De geschiedenis van Nij Bethanië, oorlog en verzet in Barradeel, christelijk onderwijs in Tzummarum en Sexbierum: het is maar een kleine greep uit de veelheid van onderwerpen die de site biedt. Verenigingen brengen de Leistra’s hun archieven; zij digitaliseren het en geven het archief dan door aan de gemeente. ,,Zo blijft het bewaard”, motiveert Wietze Leistra hun werk. ,,Veel mensen zetten tegenwoordig foto’s op Facebook, ook oude foto’s, en denken dan dat het daar altijd blijft. Dat is niet zo. Het moet naar een archief. Daan kan iedereen erbij.”
Dat wat anders vergeten wordt - of soms al vergeten is - bewaren voor het nageslacht: zie daar het werk van de Leistra’s in één zin samengevat. En als Wietze Leistra zich dan ergens in verdiept, ontdekt hij altijd wel wat nieuws. Bijvoorbeeld dat er vroeger een pad liep - de Griene Leane - vanaf de bunker Koehool tot aan de Hearewei in Tzummarum. Door ruilverkaveling verdween het pad, maar mede door het werk van Leistra kwam het weer terug. ,,Nu heeft de gemeente er een mooi bord bij geplaatst.”
Voor datzelfde buurtschap Koehool zetten Leistra zich ook in. ,,Dat is een eeuwenoud buurtschap, maar er stond niets bij. Geen bord ofzo. Nu wel.” Dat gebeurde mede op aandringen van Leistra. Hetzelfde probeert hij te bewerkstelligen voor buurtschap Dijkshoek en kort geleden heeft hij de gemeente Franekeradeel nog een brief gestuurd om te vragen of de nieuwe brug over de Tzummarumer vaart die nu wordt aangegelegd de naam Houwerdazijl kan krijgen. ,,Zo heette het vroeger ook.”
Zo breidt het werk aan de historie van Tzummarum en omgeving zich steeds verder uit. ,,Het is nooit klaar”, aldus Wietze Leistra. ,,Als je kijkt naar de geschiedenis van de visserij hier: daar zijn we een paar jaar mee bezig geweest en nog is het niet af.”

Standbeeld Visserman. aug. 2004

Na dat verschillende jaren het voorstel van Wietse Leistra om een standbeeld van de visserman te plaatsen werd afgewezen werd door het nieuwe bestuur met voorzitter Jan Vonk alsnog het voorstel gerealiseerd.

Metaaldetector
Altijd al was Wietze Leistra geïnteresseerd in geschiedenis. In de jaren negentig zocht hij met een metaaldetecor naar overblijfselen uit de prehistorie op de terpen in Firdgum. Wat hij vond, schonk hij uiteindelijk aan het Yeb Hettinga Museum in Firdgum.
Samen met zijn vrouw ging hij ook op pad voor de website graftombe.nl, om foto’s te maken van graven en de gegevens daarvan op internet te zetten. ,,We begonnen met begraafplaatsen in Franekeradeel”, aldus Betty Leistra. ,,Maar daarna gingen we door en deden we ook het Bildt en Dongeradeel. Zo gaat dat dan.” Ook adviseerde het echtpaar de gemeente bij de restauratie van het Spoorstation en Retirade gebouw in Tzummarum.
Al het werk voor hun website hun eigen stichting - Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum en omstreken - doen ze vrijwillig. Wel vragen ze via die stichting wel eens subsidie aan voor het materiaal dat ze nodig hebben, zoals fototoestellen, scanners en computers. ,,Zonder dat materiaal lukt het niet”, aldus Betty Leistra.
De waardering voor hun werk was er altijd wel, maar werd afgelopen voorjaar goed duidelijk toen de Leistra’s beiden een lintje kregen, tijdens de lintjesregen voor Koningsdag. Leistra: ,,Ik heb vroeger altijd gezegd: ‘Ik hoef geen lintje, Maar toen ze het dit jaar vroegen, besefte ik ineens: ons werk wordt gewaardeerd.
Dat is toch mooi. Zo’n lintje kun je daarom niet weigeren.”

BELANGRIJK:
Integenstelling tot veel websites waar vaak veel wordt opgeslagen maar even snel weer verdwijnt, is het digitale archief van de Stichting digitaal Dorpsarchief Tzummarum en omgeving een blijvend archief dat bij Tresoar is veiliggesteld.
Dus als u wilt dat al uw foto’s met evt. geschiedenis voor altijd voor het nageslacht blijven bewaard, neem dan even contact op met de redactie.
De foto’s worden zoveel mogelijk gerubriceerd per straat, verenigingen, kerken, scholen personen enz.
Wat kunt u hier vinden:
* geschiedenis Tzummarum.
* geschiedenis Firdgum.
* geschiedenis Oosterbierum.
* geschiedenis Sexbierum.
* geschiedenis Pietersbierum.
* geschiedenis Wijnaldum.
*bewoning en visserij aan de zeedijk van Zwartehaan tot Harlingen.
* genealogie van verschillende familie’s o.m.
fam.Heeringa, fam.Herrema, fam.Talsma, fam.Bosma, fam.Jouwersma, adelijke fam.Roorda, fam.Leistra, fam. Ritsma en fam. Terpstra fam.Heidema en fam.Wijngaarden.
Eigenaar en samensteller: Wietse Leistra. w.leistra@hotmail.com.
Webmaster: Betty Leistra.
Bronnen:
Geschiedenis van Barradeel K.en J.Siderius.
Oudheidkundige Vereniging Barradeel www.oudbarradeel.nl.
“De Hjerringfiskerij” Siebe Andringa.
Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.
Oosterbierum “Toen en Nu”
Sexbierum-Pietersbierum “Hjoed en Juster”
Gerrit Herrema.
“De boerepleatsen en gerniershuzen ut it alde barradiel” K.Swart en G.Vogel.
Jan Leemburg.
“Sikke Vertelt” Firdgum.
Baukje Westra.
Wietse Leistra.
Lieuwe Heeringa.
V.V.V. Tzummarum.
Boekjes 100 JAAR V.V.V.Tzummarum.
Boekjes 125 JAAR V.V.V.Tzummarum.
Familie Reitsma.
De Boer Opeinde.
Fekke Haitsma Archief Hervormde kerk.
Jacob Lautenbach Zij durfden het aan Geref.kerk.
Hessel Talsma.
Harm Zaagsma.
Arjen Spijker.
Jitse de Jong.
Fam.Wietsma.
Johannes Cornelis Jan Kuiken.
Kees Draaisma.
Rinse Postuma.
Sietske Mollema-Marssum.
Archief Leeuwardercourant.
Bart Kramer.