wijkwest

10061 Straten wijk west

wijkwest

11143

wijkwest

4439 Hegesylsterwei 1b

wijkwest

1238 Hegesylsterwei 1

wijkwest

4584 Hegesylsterwei 1 afgebrand

wijkwest

1241 Hegesylsterwei 3

wijkwest

1237 Hegesylsterwei 3

wijkwest

4495 Hegesylsterwei 5

wijkwest

4492 Hegesylsterwei 7

wijkwest

4500 Hegesylsterwei 7a

wijkwest

1235 Hegesylsterwei 4

wijkwest

11528 It Hynstespul Hegesylsterwei 4

wijkwest

1374 Hegesylsterwei Gemaal

wijkwest

1236 Hegesylsterwei Hynstespul

wijkwest

1683 Hegesylsterwei Hynstespul

wijkwest

1684 Hegesylsterwei

wijkwest

3795 Hegesylsterwei

wijkwest

8459 Hegesylsterwei Vaste brug 1961

wijkwest

3182 Hegesylsterwei Houwerda-zijl

wijkwest

11529 Houwerdasyl

wijkwest

11911 Vanaf Hegesyl richting Tzummarum 24-06-2017

wijkwest

11912 Vanaf Hegesyl richting Boer 24-06-2017

wijkwest

11530

wijkwest

422

wijkwest

3789 Hegesylsterwei Eind Tzummarumervaart

wijkwest

650 Hegesylsterwei Tjitte Bonnema Tzummarum

wijkwest

3793 Hegesylsterwei It set over de Tzummarumervaart

wijkwest

1239 Hegesylsterwei Houwerda State

wijkwest

4231 Hegesylsterwei Houwerda State 1930

wijkwest

1446 Hegesylsterwei Gevelsteen en geschiedenis

wijkwest

7381 Hegesylsterwei

wijkwest

2381 Hegesylsterwei 9

wijkwest

10025 Hegesylsterwei 9

wijkwest

10026 Hegesylsterwei 9

wijkwest

10027 Hegesylsterwei 9

wijkwest

10028 Hegesylsterwei 9

wijkwest

10029 Hegesylsterwei 9

wijkwest

893 Hegesylsterwei 8-10

wijkwest

259 Hegesylsterwei 12

wijkwest

1143 Hegesylsterwei 12 stammige beuk

wijkwest

1240 Hegesylsterwei 16

wijkwest

323 Hegesylsterwei De Poldermolen

wijkwest

2517 Hegesylsterwei

wijkwest

2349 Hegesylsterwei

wijkwest

7317 Hegesylsterwei 1950

wijkwest

324 Hegesylsterwei Ta Oantinken

wijkwest

840 Hegesylsterwei

wijkwest

841 Hegesylsterwei

wijkwest

842 Hegesylsterwei

wijkwest

12284

wijkwest

853 Hegesylsterwei

wijkwest

854 Hegesylsterwei

wijkwest

855 Hegesylsterwei

wijkwest

11144

wijkwest

12258 Bushokjes Kleasterwei februarie 2018

wijkwest

4621 Kleasterwei

wijkwest

12264 Kleasterwei

wijkwest

12265 Kleasterwei

wijkwest

7778 Kleasterwei

wijkwest

7780 Kleasterwei

wijkwest

7781 Kleasterwei

wijkwest

7783 Kleasterwei

wijkwest

143 Oudste foto van de Kleasterwei

wijkwest

7712 Kleasterwei

wijkwest

7713 Kleasterwei

wijkwest

6671 Kleasterwei

wijkwest

357 Kleasterwei

wijkwest

3094 Kleasterwei

wijkwest

7439 Kleasterwei

wijkwest

355 Kleasterwei 1

wijkwest

1279 Kleasterwei 1

wijkwest

5243 Kleasterwei 1

wijkwest

5244 Kleasterwei 1

wijkwest

4519 Kleasterwei 4 en 5

wijkwest

3121 Kleasterwei

wijkwest

3304 Kleasterwei

wijkwest

3303 Kleasterwei 6

wijkwest

4576 Kleasterwei 6a en 6b

wijkwest

850 Kleasterwei 7

wijkwest

7469 Kleasterwei

wijkwest

7470 Kleasterwei

wijkwest

838 Kleasterwei 8

wijkwest

7440 Kleasterwei 8

wijkwest

7815 Kleasterwei

wijkwest

7765 Kleasterwei

wijkwest

7767 Kleasterwei

wijkwest

7795 Kleasterwei

wijkwest

7796 Kleasterwei

wijkwest

7797 Kleasterwei

wijkwest

7798 Kleasterwei

wijkwest

7799 Kleasterwei

wijkwest

7800 Kleasterwei

wijkwest

7801 Kleasterwei

wijkwest

7802 Kleasterwei

wijkwest

7441 Kleasterwei

wijkwest

352 Kleasterwei 10-11-12

wijkwest

7769 Kleasterwei

wijkwest

1365 Kleasterwei Pastoorspijp

wijkwest

358 Kleasterwei Verwijderen van brug

wijkwest

4577 Kleasterwei 13

wijkwest

9653 Kleasterwei 13

wijkwest

3518 Kleasterwei 14

wijkwest

4438 Kleasterwei 14

wijkwest

1 Kleasterwei 15

wijkwest

1139 Kleasterwei 16

wijkwest

1281 Kleasterwei 18

wijkwest

7365 Kleasterwei 18

wijkwest

7366 Kleasterwei 18

wijkwest

353 Kleasterwei

4411 Kleasterwei

wijkwest

7557 Kleasterwei Ane Jans Tille

wijkwest

354 Kleasterwei

wijkwest

10 Kleasterwei Molen Windlust

wijkwest

1280 Kleasterwei

wijkwest

1283 Kleasterwei

wijkwest

2298 Kleasterwei

wijkwest

274 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

276 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

7442 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

277 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

3785 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

278 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

4227 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

279 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

1746 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

280 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

281 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

282 Kleasterwei Geschiedenis Gasfabriek

wijkwest

7899 Kleasterwei

wijkwest

7909 Kleasterwei

wijkwest

7910 Kleasterwei

wijkwest

7911 Kleasterwei

wijkwest

7912 Kleasterwei

wijkwest

7913 Kleasterwei

wijkwest

7914 Kleasterwei

wijkwest

283 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

4089 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

284 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

285 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

286 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

287 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

288 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

289 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

8481 Kleasterwei Kenteken B-10185

wijkwest

1274 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

1275 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

1276 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

1277 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

1278 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

1352 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

1444 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

4228 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

4229 Kleasterwei Gasfabriek

wijkwest

4564 Kleasterwei Jeugd en bewoners 9-9-1999

wijkwest

7768 Kleasterwei

wijkwest

7443 Kleasterwei 1948

wijkwest

11145

wijkwest

20 Brug naar Westerbuorren

wijkwest

7444 Westerbuorren 2

wijkwest

482 Westerbuorren rond 1910

wijkwest

480 Westerbuorren jaren 20

wijkwest

489 Westerbuorren jaren 20

wijkwest

471 Westerbuorren jaren 30

wijkwest

5291 r. Ronnie Leddy als evcué in Tzummarum

wijkwest

472 Westerbuorren jaren 50

wijkwest

478 Westerbuorren jaren 50

wijkwest

3310 Jeugd Westerbuorren 9-9-1999

wijkwest

172 Westerbuorren 1 1913

wijkwest

7362 Westerbuorren 1 2012

wijkwest

7363 Westerbuorren 1 2012

wijkwest

476 Westerbuorren 3 en 5

wijkwest

474 Westerbuorren 7 en 9

wijkwest

475 Interview met Jaap Westra Westerbuorren 9- 11 en 13

wijkwest

3311 Westerbuorren Karrider Lolke Posthuma

wijkwest

477 Westerbuorren 15-17en 19

wijkwest

3314 Westerbuorren 19 en 21

wijkwest

2304 Westerbuorren De bouw van nr.21 in 1935

wijkwest

2305 Westerbuorren De bouw van nr.21 in 1935

wijkwest

1202 Westerbuorren ± 1963

wijkwest

6655 Westerbuorren 2011

wijkwest

1207 Westerbuorren Brug na 1935

wijkwest

81 Westerbuorren 2

wijkwest

1208 Westerbuorren 2a

3313 Westerbuorren 2b

wijkwest

1612 Westerbuorren

wijkwest

473 Westerbuorren 4 en 6

wijkwest

1209 Westerbuorren 8 en 10

wijkwest

4582 Westerbuorren "De Janke Pōlle"

wijkwest

481 Westerbuorren "De Janke Pōlle"

wijkwest

3315 Westerbuorren 32

wijkwest

12005 Westerbuorren overstroming 11-09-2017

wijkwest

12006 Westerbuorren overstroming 11-09-2017

wijkwest

12007 Westerbuorren overstroming 11-09-2017

wijkwest

4397 Westerbuorren

wijkwest

4406 Westerbuorren

wijkwest

829 Westerbuorren 34

wijkwest

4395 Westerbuorren

wijkwest

4407 Westerbuorren

wijkwest

4408 Westerbuorren

wijkwest

4409 Westerbuorren

wijkwest

4263 Nieuwjaarsmorgen op de Westerbuorren

wijkwest

1880 Westerbuorren Winter 1979

wijkwest

4265 Westerbuorren Kerstmarkt 2009

wijkwest

4266 Westerbuorren Kerstmarkt 2009

wijkwest

5261 Westerbuorren

wijkwest

5262 Westerbuorren Hoarnepōle 3-5-7-9-11

wijkwest

5048 Westerbuorren

wijkwest

4838 Westerbuorren

wijkwest

3251 Westerbuorren

wijkwest

4839 Westerbuorren

wijkwest

4840 Westerbuorren

wijkwest

551 Westerbuorren

wijkwest

1138 Westerbuorren

wijkwest

4536 Westerbuorren

wijkwest

428 Westerbuorren

wijkwest

11146

wijkwest

1582 Roordamaleane ± 1963

wijkwest

6656 Roordamaleane Hok van Rein Reitsma 2011

wijkwest

1375 Roordamaleane

wijkwest

6753 Roordamaleane 13

wijkwest

830 Roordamaleane 17

wijkwest

6754 Roordamaleane 17

wijkwest

6755 Roordamaleane 21

wijkwest

1583 Roordamaleane

wijkwest

1811 Roordamaleane

wijkwest

1219 Roordamaleane

wijkwest

4485 Roordamaleane Tennisvereniging Opinoo

wijkwest

4486 Roordamaleane Tennisvereniging Opinoo

wijkwest

4487 Roordamaleane Tennisvereniging Opinoo

wijkwest

4488 Roordamaleane Tennisvereniging Opinoo

wijkwest

4505 Roordamaleane Tennisvereniging Opinoo

wijkwest

7905 Roordamaleane Tennisvereniging Opinoo

wijkwest

5329 Roordamaleane Tennisvereniging Opinoo

wijkwest

5330 Roordamaleane Tennisvereniging Opinoo

wijkwest

1220 Roordamaleane

wijkwest

1397 Roordamaleane

wijkwest

832 Roordamaleane

wijkwest

831 Roordamaleane

wijkwest

1810 Roordamaleane

wijkwest

1398 Roordamaleane

wijkwest

1221 Roordamaleane

wijkwest

1881 Roordamaleane

wijkwest

5255 Roordamaleane 4

wijkwest

5256 Roordamaleane 6

wijkwest

5257 Roordamaleane 6 en 10

wijkwest

4572 Jeugd en bewoners Roordamaleane 9-9-1999

wijkwest

11147

wijkwest

2165 Lidlumerwei

wijkwest

7367 Lidlumerwei 22

wijkwest

7558 Lidlumerwei Taniapijp

wijkwest

11148

wijkwest

848 Mūntsewei 1

wijkwest

3794 Lidlum, Bjuzze, Muontsewei

wijkwest

847 Mūntsewei 3

wijkwest

849 Mūntsewei 8

klooster-lidlum-windmolenparkoosterbierum

1543 Mūntsewei 10

wijkwest

3332 Mūntsewei 16-11

wijkwest

3333 Mūntsewei 13

wijkwest

857 Mūntsewei 18

wijkwest

3334 Mūntsewei 20

Hoofdpagina Samenstellers Links Nieuws
wietse en betty leistra