intervieuwsmetvissers 1990

12270 Pertear mei Griet en Auke Bonnema1990

intervieuwsmetvissers1990

12271 Koehoal 15 huis van Auke en Griet Bonnema

intervieuwsmetvissers1990

12272 It Ferhaal Fan Douwe Wietsma, Liauckamaleene 3 te Pitersbierrum

intervieuwsmetvissers1990

12273 Douwe Wietsma de laatste haringvisser L.C.27-08-2002

intervieuwsmetvissers1990

12274 Petear mei Jan Kramer yn Nij BethaniŽ

intervieuwsmetvissers1990

12277 Visacte Jan Kramer

intervieuwsmetvissers1990

703 Woonhuis Dirk Bouma Koehoal

intervieuwsmetvissers1990

12052 Dirk Bouma in de Friesland Post 1983

intervieuwsmetvissers1990

12053 Dirk Bouma in de Friesland Post 1983

intervieuwsmetvissers1990

12054 Dirk Bouma in de Friesland Post 1983

intervieuwsmetvissers1990

12275 Lammert Palma

intervieuwsmetvissers1990

7846 Lammert K. Palma

intervieuwsmetvissers1990

12276 Paalhijen Philippus of Pieter Dijkstra

intervieuwsmetvissers1990

643 Eind februari begin maart

Hoofdpagina Samenstellers Links Nieuws
wietse en betty leistra