bewaarschoolenboartlikbegjin

6465

bewaarschoolenboartlikbegjin

6466 Oprichting Bewaarschool 20-02-1924.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6467

bewaarschoolenboartlikbegjin

6468

bewaarschoolenboartlikbegjin

6469 Bestuursvergadering april 1924.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6470 Jaarverslag 1924.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6471

bewaarschoolenboartlikbegjin

6472 Jaarverslag 1924.

bewaarschoolenboartlikbegjin

1873 Kleuterschool 1926

bewaarschoolenboartlikbegjin

6473 Jaarvergadering 18-03-1926.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6474

bewaarschoolenboartlikbegjin

6475

bewaarschoolenboartlikbegjin

6476 Jaarverslag 1927.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6477

bewaarschoolenboartlikbegjin

6478 Jaarverslag 1928.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6479

bewaarschoolenboartlikbegjin

6480

bewaarschoolenboartlikbegjin

6481 Jaarverslag 1930-31

bewaarschoolenboartlikbegjin

6482

bewaarschoolenboartlikbegjin

6483

bewaarschoolenboartlikbegjin

6484

bewaarschoolenboartlikbegjin

6485 Jaarverslag 1932.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6486

bewaarschoolenboartlikbegjin

6487 Jaarverslag 1933.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6488

bewaarschoolenboartlikbegjin

6489

bewaarschoolenboartlikbegjin

6490

bewaarschoolenboartlikbegjin

6491 Jaarverslag 1934.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6492 Jaarvergadering 1935.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6493

bewaarschoolenboartlikbegjin

6494 Jaarvergadering 1936.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6495

bewaarschoolenboartlikbegjin

2803 Kleuterschool 1937

bewaarschoolenboartlikbegjin

11508 Bewaarschool-bazar jaren'30

bewaarschoolenboartlikbegjin

6496

bewaarschoolenboartlikbegjin

6497 Jaarverslag 1937.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6498 Notulen jaarvergadering 1938.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6499

bewaarschoolenboartlikbegjin

6500 Alg.verg.11-05-1939.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6501

bewaarschoolenboartlikbegjin

6502 Alg. verg. 15-04-1940.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6503

bewaarschoolenboartlikbegjin

6504

bewaarschoolenboartlikbegjin

6505

bewaarschoolenboartlikbegjin

6506 Verslag bewaarschool 1940-29-04-1946.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6507

bewaarschoolenboartlikbegjin

6508

bewaarschoolenboartlikbegjin

6509

bewaarschoolenboartlikbegjin

6510 Notulen jaarvergadering 1946.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6511

bewaarschoolenboartlikbegjin

1883 Kleuterschool 1947

bewaarschoolenboartlikbegjin

430 25 jaar Kleuterschool 1949

bewaarschoolenboartlikbegjin

6512 Verslag Kleuterschool v.a.1946-1953.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6513

bewaarschoolenboartlikbegjin

6514

bewaarschoolenboartlikbegjin

6515

bewaarschoolenboartlikbegjin

6516

bewaarschoolenboartlikbegjin

6517 Gecombineerde verg. 4-12-1953.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6518

bewaarschoolenboartlikbegjin

6519

bewaarschoolenboartlikbegjin

6520

bewaarschoolenboartlikbegjin

6521

bewaarschoolenboartlikbegjin

6522

bewaarschoolenboartlikbegjin

6523

bewaarschoolenboartlikbegjin

6524

bewaarschoolenboartlikbegjin

2015 Kleuterschool 1954/55

bewaarschoolenboartlikbegjin

6525 Jaarverslag 1955.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6526

bewaarschoolenboartlikbegjin

6527

bewaarschoolenboartlikbegjin

6528

bewaarschoolenboartlikbegjin

6529

bewaarschoolenboartlikbegjin

6530

bewaarschoolenboartlikbegjin

6531

bewaarschoolenboartlikbegjin

6532

bewaarschoolenboartlikbegjin

6533

bewaarschoolenboartlikbegjin

6534

bewaarschoolenboartlikbegjin

6535

bewaarschoolenboartlikbegjin

6536

bewaarschoolenboartlikbegjin

6537

bewaarschoolenboartlikbegjin

6538

bewaarschoolenboartlikbegjin

6539

bewaarschoolenboartlikbegjin

6540 Jaarverslag 1956-57.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6541

bewaarschoolenboartlikbegjin

6542

bewaarschoolenboartlikbegjin

6543

bewaarschoolenboartlikbegjin

6544

bewaarschoolenboartlikbegjin

6545

bewaarschoolenboartlikbegjin

6546

bewaarschoolenboartlikbegjin

6547

bewaarschoolenboartlikbegjin

6548

bewaarschoolenboartlikbegjin

6549Jaarverslag 1958-59.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6550

bewaarschoolenboartlikbegjin

6551

bewaarschoolenboartlikbegjin

6552

bewaarschoolenboartlikbegjin

6553

bewaarschoolenboartlikbegjin

6590 Opening Boartlik Begjin 7-10-1959

bewaarschoolenboartlikbegjin

6554

bewaarschoolenboartlikbegjin

6555

bewaarschoolenboartlikbegjin

6556

bewaarschoolenboartlikbegjin

6557 Jaarverslag 1959.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6558

bewaarschoolenboartlikbegjin

6559 Jaarverslag 1960-61.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6560 Jaarverslag 1962.

bewaarschoolenboartlikbegjin

6561

bewaarschoolenboartlikbegjin

6562 Jaarverslag 1963

bewaarschoolenboartlikbegjin

6563

bewaarschoolenboartlikbegjin

6564 Jaarverslag 1964

bewaarschoolenboartlikbegjin

6565

bewaarschoolenboartlikbegjin

6566 Jaarverslag 1965

bewaarschoolenboartlikbegjin

6567

bewaarschoolenboartlikbegjin

6568

bewaarschoolenboartlikbegjin

6569 Jaarverslag 1966

bewaarschoolenboartlikbegjin

6570

bewaarschoolenboartlikbegjin

6571 Jaarverslag 1967

bewaarschoolenboartlikbegjin

6572

bewaarschoolenboartlikbegjin

6573

bewaarschoolenboartlikbegjin

6574 Jaarverslag 1968

bewaarschoolenboartlikbegjin

6575

bewaarschoolenboartlikbegjin

6576

bewaarschoolenboartlikbegjin

6577

bewaarschoolenboartlikbegjin

6578 Jaarverslag 1969

bewaarschoolenboartlikbegjin

6579

bewaarschoolenboartlikbegjin

6580 Jaarverslag 1970

bewaarschoolenboartlikbegjin

6581

bewaarschoolenboartlikbegjin

6582

bewaarschoolenboartlikbegjin

6583

openbarelagereschool

12011 Bewaarschool 10-07-1969

openbarelagereschool

12012 Bewaarschool 13-05-1970

openbarelagereschool

12013 Bewaarschool 13-03-1970

openbarelagereschool

12014 Bewaarschool 09-06-1970

openbarelagereschool

12015 Bewaarschool 06-10-1970

openbarelagereschool

12016 Bewaarschool Boartlik Begjin

openbarelagereschool

2153 Kleuterschool 1971

bewaarschoolenboartlikbegjin

6584 Jaarverslag 1971

bewaarschoolenboartlikbegjin

6585

bewaarschoolenboartlikbegjin

6586

bewaarschoolenboartlikbegjin

6587 Jaarverslag 1972

bewaarschoolenboartlikbegjin

6588

bewaarschoolenboartlikbegjin

6589

bewaarschoolenboartlikbegjin

6591 Jaarverslag 1973

bewaarschoolenboartlikbegjin

6592

bewaarschoolenboartlikbegjin

6593

bewaarschoolenboartlikbegjin

6594

bewaarschoolenboartlikbegjin

6595

bewaarschoolenboartlikbegjin

6596

bewaarschoolenboartlikbegjin

6597

bewaarschoolenboartlikbegjin

6598 Jaarverslag 1974

bewaarschoolenboartlikbegjin

6599

bewaarschoolenboartlikbegjin

6600

bewaarschoolenboartlikbegjin

6601

bewaarschoolenboartlikbegjin

6602 Jaarverslag 1975

bewaarschoolenboartlikbegjin

6603

bewaarschoolenboartlikbegjin

6604

bewaarschoolenboartlikbegjin

6605

bewaarschoolenboartlikbegjin

6606

bewaarschoolenboartlikbegjin

6607 Jaarverslag 1976

bewaarschoolenboartlikbegjin

6608

bewaarschoolenboartlikbegjin

6609

bewaarschoolenboartlikbegjin

6610

bewaarschoolenboartlikbegjin

6611

bewaarschoolenboartlikbegjin

6612

bewaarschoolenboartlikbegjin

6613

bewaarschoolenboartlikbegjin

6614 Jaarverslag 1977

bewaarschoolenboartlikbegjin

6615

bewaarschoolenboartlikbegjin

6616

bewaarschoolenboartlikbegjin

6617

bewaarschoolenboartlikbegjin

6618

bewaarschoolenboartlikbegjin

6619

bewaarschoolenboartlikbegjin

6620 Jaarverslag 1978

bewaarschoolenboartlikbegjin

6621

bewaarschoolenboartlikbegjin

6623

bewaarschoolenboartlikbegjin

6622

bewaarschoolenboartlikbegjin

6640

bewaarschoolenboartlikbegjin

6624 Jaarverslag 1979

bewaarschoolenboartlikbegjin

6625

bewaarschoolenboartlikbegjin

6626

bewaarschoolenboartlikbegjin

6627

bewaarschoolenboartlikbegjin

6628

bewaarschoolenboartlikbegjin

6629

bewaarschoolenboartlikbegjin

6630

bewaarschoolenboartlikbegjin

6631

bewaarschoolenboartlikbegjin

6632

bewaarschoolenboartlikbegjin

6633

bewaarschoolenboartlikbegjin

6634

bewaarschoolenboartlikbegjin

6635

bewaarschoolenboartlikbegjin

6636

bewaarschoolenboartlikbegjin

6637 Jaarverslag 1980

bewaarschoolenboartlikbegjin

6638

bewaarschoolenboartlikbegjin

6639

Hoofdpagina Samenstellers Links Nieuws
wietse en betty leistra