6246. Dirk van Voorne, tr.
burggraaf Zeeland241 1223
zegelt als heer van Voorne 29-06-1220:
ruiterzegel, tegenzegel: een gaande leeuw242
† vóór243 0-11-1229

6247. Alverade240

6248. Steven van Zuilen, tr.
zegelt244 03-06-1273: 3 zuilen
† vóór 20-12-1299 (mogelijk vóór 14-02-1286)

6249. Hadewig van Wiltenburg
bezit kapel nabij Vechten245 14-02-1286
zegelt 08-10-1288: jachtzegel246
† na 04-05-1297 (Greidanus)

Generatie XIV (=XXVII)

12494. Hendrik van Kuik-Malsen, tr.247 vóór 27-05-1178
graaf Malsen248 08-09-1174, Utrecht249 09-04-1178
getuigt250 Mainz 23-05-1182, 27-05-1182
op doortocht in Boedapest251 28-05-1189
leenman Brabant252 1191, Keulen253 1191
krijgsgevangen254 ’s-Hertogenbosch 1202
getuigt255 Utrecht (Sint Maartensaltaar) 1204
wapen:256 twee dwarsbalken, schildzoom

12495. Sofie van Renen

232 OSU IV nr. 2247 (ende har Diederic van Zulen, ridders).
233 OSU IV nr. 2360 (et dominum Theodoricum de Nyevelde, milites).
234 CSN nrs. 1416, 1417.
235 Procurator 224 (duo uterini fratres videlicet dominus Zuederus de Beverware et dominus Theodericus de Zulen milites).
236 De drost (dapifer) was hoofd van de grafelijke hofhouding en plaatsvervanger van de graaf in de Hoge Vierschaar (adelsrechtbank).
237 Procurator 263.
238 OHZ nrs. 357 (zonder jaar), 379 (Wilhelmus de Teylinghe, Theodricus frater eius dapifer), 387 (zonder jaar); Procurator 263.
239 C. Hoek in JCBG 48 (1994) 47-48.
240 OHZ nr. 490 (Ego Theodericus de Vorren et Aluaradis uxor mea; zonder datum).
241 OHZ nrs. 430 (Th. dominus de Voirne castellanus Zelandiae), 435 (Florentius comes Hollandiae et dilectus ac fidelis amicus meus Th. domnius de Voirne).
242 OHZ nr. 404 (Theodoricus dominus de Voren); CSN nrs. 1306/1307.
243 OHZ nr. 493 (Dirks zoon en opvolger oorkondt als Heinricus Zelandie castellanus et dominus de Vorren.
244 CSN nr. 1413.
245 OSU nr. 2262.
246 OSU nr. 2354; CSN nr. 1372 (S. Hadewc domine de Sulen); haar zoon (S. Swederi de Sulen militis) zegelt: 3 zuilen).
247 OSU nr. 499 (testament van zijn zwager bisschop Godfried van Utrecht, † 27-05-1178, begr. Utrecht (Dom); Een verhaal 8-9).
248 OHZ nr. 168 (Hunricus comes de Malsen). ‘Malsen’ was het gebied rondom Geldermalsen en Buurmalsen in de Betuwe.
249 OHZ nr. 193 (advocato consilio […] comitis Traiectensis Hanrici de Cuik. Zijn graafschap omvatte de stad Utrecht, Maarssen, Vechten en Zuilen.
Binnen de oude Romeinse muren (het castellum) van de stad Utrecht was het militaire opperbevel in handen van een burggraaf (castellanus).
250 OHZ nrs. 205, 206 (Henricus de Cuk).
251 MGH SRG V 19 (op Kruistocht).
252 Verkooren I-1 nr. 5 (eigen goed in Herpen en de tiende en andere bezittingen te Heeze, opgedragen en terug in leen ontvangen).
253 Knipping II nr. 1386 (eigen goed en een kasteel in Herpen, opgedragen en terug in leen ontvangen van zijn zwager aartsbisschop Filips).
254 Procurator 88 (capto fratre ducis Willelmo et Henrico de Kuc et multis aliis tam militibus quam peditibus).
255 OHZ nr. 244 (Henricus de Kuc, Albertus filius eius/ Heynrec van Kuyc ende Aelbrecht siin soen).
256 CSN nr. 1031 (ruiterzegel). Alle latere heren van Kuik voerden tussen de dwarsbalken zeven kuikens (een woordspeling op de familienaam)..

Generatie XV (=XXVIII)

24988. Herman van Kuik-Malsen,257 tr.
graaf258 van Utrecht 09-1145
rijksleenman259 tot 25-12-1133

24989. N.N.

24990. Dirk, Gerlach of Hugo260 van Renen, tr.

24991. N.N.

Generatie XVI (= XXIX)

49976. Hendrik van Kuik, tr.
zegelt261 Maastricht (Sint Servaas) 1096
getuigt262 Utrecht 1101
† vóór264 09-08-1108

49977. Alverade
weduwe 09-08-1108
edelvrouw, schenkt land263 Beesd 1129
procedeert met zonen265 Neuss 02-05-1131

49978. Godfried van Renen, tr. 1e
getuigt266 1118, 1125, 1129, 18010-1145

49979. Sofie
† vóór 18-06-1169 (memoriestichting)267

In deze kwartierstaat verkort aangehaalde bronnen:

ARDOU ~ Archief Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (www.rdo.nl).
Balen ~ M. Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht (Dordrecht 1677).
Bestuursregisters ~ J.H.M. Sloof, De oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland (1444-1520) Leiden 1999).
CSN ~ H. Brugmans en K. Heeringa, ed., Corpus sigillorum neerlandicorum (Den Haag 1937-1940).
DNL ~ De Nederlandsche Leeuw (1883-).
De Fremery ~ J. de Fremery, Cartularium der abdij Mariënweerd (Den Haag 1890).
GJ (2009) ~ O. Schutte en Y. Brouwers, ‘Kwartierstaat Van der Mey in parentelen’, Genealogysk Jierboek (2009) 149-307.
Greidanus ~ G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen (Den Haag 1994-2000).
Huygens ING ~ digitale publicaties Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (http://resources.huygens.knaw.nl).
Informacie ~ R. Fruin, ed., Informacie […] van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant […] (Leiden 1886).
Inquisitie ~ Nationaal Archief, graven van Holland inv. nr.676 (‘onderzoek naar ambtenaren vanwege de Graaf van Holland’)
JCBG ~ Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie (1947-)
leenregisters ~ verwijst naar de leenrepertoria in het tijdschrift Ons Voorgeslacht en op www.hogenda (vrije toegang).
Leeuwenhorst ~ verwijst naar de door J. van Egmond op www.hogenda.nl gepubliceerde pachtrepertoria (betaalde toegang).
Leverland ~ B.N. Leverland, St. Pancras op het Hogeland (Hilversum 2000).
MGH DD KoIII ~ F. Haussmann, ed., Die Urkunden Konrads III und seines Sohnes Heinrichs (Berlijn 1967 en www.dmgh.de).
MGH DD LoIII ~ E. von Ottenthal en H. Hirsch, ed., Die Urkunden Lothars III […] (Berlijn 1927 en www.dmgh.de).
MGH SRG V~ A. Chroust, ed., Quellen zur Geschichte des Kreuzzuges Kaiser Friedrichs I (Berlijn 1964 en www.dmgh.de).
MGH SS VI ~ G.H. Pertz, ed., Chronica et annales aevi Salici (Hannover 1844 en www.dmgh.de).
MGH SS XIV~ G. Waitz, ed., Monumenta Germaniae Historiae Scriptores XIV (Hannover 1883 en www.dmgh.de).
Necrologium H. van Wijn, ed., ‘Het Necrologium van Baldewinus’, Huiszittend Leeven IIedeel, 1e stuk (1812) 90- 140.
NHA ~ Noord-Hollands Archief, Haarlem (www.noord-hollandsarchief.nl) OHZ ~ A.C.F. Koch e.a., ed., Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (z.p. 1970-2005 en op Huygens ING).
OSU ~ S. Muller Fz. e.a., ed., Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 (Utrecht 1920-1959 en op Huygens ING).
Pastoorsregisters ~ Nationaal Archief, kapittel van St. Marie op ’t Hof, inv. nr. 201A-B (memoriestichtingen in Koudekerk)268
Procurator ~ M. Gumbert-Hepp m.m.v. J. P. Gumbert, ed. en vert., Willem Procurator […] (Hilversum 2001).
RAL ~ Regionaal Archief Leiden.
RCE ~ Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Stadsrekeningen ~ A. Meerkamp van Embden, ed., Stadsrekeningen van Leiden 1390-1434 (Amsterdam 1913-14).
Van Tol ~ D. van Tol, Het huis Tol te Koudekerk en zijn bewoners (Ca. 1277-1977), Alphen a/d Rijn 1999.
Een verhaal ~ H. van Rij, ed. en vert., Een verhaal over Groningen, Drenthe, Coevorden […] (Hilversum 1989).
Verkooren ~ A. Verkooren, Inventaire des chartes […] de Brabant et de Limborug et des Pays d’Outre-Meuse I (Brussel 1920).
welgeboren man ~ verwijst vóór 1500 naar de lijsten in O. van den Arend, Zeven lokale baljuwschappen in Holland (Hilversum 1993)
471-477 en vanaf 1500 naar de lijsten in S. van Leeuwen, Costumen van Rijnland (Leiden 1667) 74-101.
www.janvanhout.nl ~ bewerkte bronbestanden betreffende de geschiedenis van de Leidse regio (1253-1955).

257 Hij heet nu eens (graaf) Herman van Malsen (OSU nrs. 310, 319, 340 en 378), dan weer (graaf) Herman van Kuik (OSU nrs. 322, 325, 327, 344, 384, 385, 387, 402, 421, 422, 424, 425 en 458) en komt ook voor als ‘Herman, broer van graaf Godfried’ (OSU nrs. 374, 375 en 376).
258 MGH DD KoIII nr. 136.
259 OSU nr. 346. De leenband werd beëindigd nadat Floris de Zwarte, zwager van rooms-koning Lotharius, in een gevecht tegen de broers graaf Godfried van Arnsberg en Herman van Kuik was gesneuveld (O. Oppermann, ed., Fontes Egmundenses (Utrecht 1933) 147-148).
260 Volgens het testament van bisschop Godfried (OSU nr. 499) was zijn oomzegster (neptis) Sofie, gehuwd met Hendrik van Kuik, erfgename wanneer Godfrieds broers Dirk, Gerlach, Arnoud (geestelijke) en Hugo en hun zuster Helwig en zijn verwant Godfried van Kuik kinderloos zouden sterven.
C.D.J. Brandt, ‘Bisschops Godfrieds testament’, Nederlands Archievenblad 41 (1933/1934) beschouwt dit testament als echt.
261 A. Miraeus (F. Foppens ed.), Codex donationum piarum (Brussel 1624) 223-225 (S. Henrici de Cuck, geen origineel bekend).
262 OHZ nr. 92 (origineel in Het Utrechts Archief, kapittel Sint Jan inv. nr. 312 (laici: Florentius comes de Holland, Heinricus de Cuc [enz.]).
263 De Frenery nr. 1 (Alveradis mulier nobilis annuentibus immo petentibus filiis suis Godefrido et Herimanno).
264 OSU nr. 280 (afschrift in eerste cartularium giftboek (liber donationum) Dom: Arnoldo de Rothe et Alvaradi vidue Heinrici de Kuch jam mortui).
265 MGH DD LoIII nr. 38 (origineel in Staatsarchiv Düsseldorf: Alverada de Cuch cum suis liberis).
266 OSU nrs. 289, 313,327, 388.
267 OSU nr. 465 (schenking van memorieland door haar zoon bisschop Godfried).
268 Zie K. Kuiken en A. van Poelgeest, ‘Memory ende hueghenisse. Middeleeuwse memoriecultuur in een Hollands adelsdorp’, Virtus 18 (2011) 45-64.