Generatie III (= XVI)

Foto: Zegel van Gerard Willemszoon (1473). Foto: A.A. van Poelgeest

4. Gerard Willemszoon, tr. (pastoorsregister B)
begr. Leiden (Pieterskerk)162
memorie Koudekerk (pastoorsregister B)
pachter163 Koudekerk 01-06-1471
pachter164 wijnrente Koudekerk 1471-1480
schout Koudekerk 1471, 1473, zegelt 14-04-1473:
een dwarsbalk vergezeld van drie adelaars
met een linker schuinstreep over alles165

5. Katerina161 (pastoorsregister B)

6. Jan Mauritszoon,166 tr. 1e Eemsje, tr. 2e
betrokken167 bij watermolen Alphen 24-08-1491
memorie Koudekerk (pastoorsregister B:
Jan Mauritszoon doet schenkingen voor de memorie
van Pieter Frederikszoon en zijn vrouw Katerina,
van Maurits Pieterszoon en zijn vrouw Katerina,
van Sofie Dirk Janszoon, Kornelis Dirkszoon, Eemsje
Jan Maurits (sic) en Willem Pieterszoon, en van Jan
Mauritszoon, zijn vrouw Katerina en hun kinderen)

7. Katerina

Generatie IV (= XVII)

8. Willem Gerard Janszoonszoon,168 tr.
pacht hopaccijns Leiden 1405?
krijgstocht naar Woudrichem 1407-1408 (stadsrek.)
krijgstocht naar Zeeland 1408 (stadsrekeningen)
staat borg Leiden 07-05-1408 (voor poorterschap
Dirk Gijsbertszoon), 06-04-1410 (voor Jan-Willem Jans-
zoon Vos), 25-01-1417 (voor Jan van Noord Jakobszoon)
pacht wolhuis Leiden 1412/1413 (stadsrekeningen)
krijgstocht naar Geertruidenberg 1417 (stadsrekeningen)
schepen Leiden 1417/1418, 1418/1419, zegelt
11-01-1418: een dwarsbalk vergezeld van drie
adelaars met een schuinstreep over alles
Hoeks partijganger169 Leiden 1419
schenkt170 rente voor memorie ouders Leiden 1435

9. N.N.

10. Klaas van Leeuwen, tr. (pastoorsregister B)
Leiden tussen171 28-03-1469 en 10-11-1469
erfgenaam173 Leiden 18-05-1450
gegoed Koudekerk 05-10-1463 (leenregisters)
poorter174 Leiden 28-03-1469
memorie Koudekerk (pastoorsregister B)

11. Hendrikje
tussen172 10-11-1469 en 10-11-1470
memorie Koudekerk (pastoorsregister B)

161 Blijkens RAL secretarie A, inv. nrs. 540-542 (pondgeld 1469/1470) een dochter van Klaas van Leeuwen.
162 RAL kerken, grafboeken St. Pieterskerk (inv. nr. 752) blad 16v.
163 RAL, kloosters inv. nr. 417.
164 RAL, weeskamer Leiden (grote bewijzen B) blad 128; De Nederlandsche. Leeuw 118 (2001) 673-674).
165 RAL, kloosters inv. nr. 1293.
166 Volgens Balen 1257: Jan van Toll, Maurijnsz, zoon van Maurijn van Toll, Pietersz, Schildknape.
167 Bestuursregisters 252.
168 Gegevens en bronnen van zijn familie naar www.janvanhout.nl (Leids patriciaat tot 1420), tenzij anders vermeld.
169 Lijst in F.J.W. van Kan, Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420 (Hilversum 1988) 162-163.
170 RAL, kerken, memorie B blad 90, samen met zijn zwagers Hugo Uitenweer (tr. Aleid) en Dirk Gijsbertszoon (tr. Katerina).
171 RAL, secretarie A, inv. nr. 540 blad 2v, nr. 541 blad 2. Het successierecht (pontgeld) is tussen 10-11-1468 en 10-11-1469 voldaan door de erven.
172 RAL, secretarie A, inv. nr. 542 blad 2v.
173 RAL, kenningen B blad 83: Gerard Jansoon, weduwnaar van Margareta Hendriksdochter, betwist zijn zwagers Klaas Hendrikszoon van Leeuwen en Arend Hendrikszoon met zijn schoonvader Hendrik Walewijnszoon de verdeling van de erfenis van Margareta (Gerard wint).
174 RAL, poorterboek blad 14v.

12. Maurits Pieterszoon,175 tr. (pastoorsregister B)
memorie Koudekerk (pastoorsregister B)
welgeboren man Koudekerk 1424
verkoopt aarde177 Koudekerk? (Rijndijk) 01-03-1457

13. Katerina176

Generatie V (= XVIII)

16. Gerard Jan Dirkszoonszoon, tr.
borg voor Jakob Oudeland 05-04-1383
(poorterschap Leiden), 19-08-1392, 28-09-1393
huiseigenaar Leiden 1397-1401
uitbater kalkoven Leiden 1397-1416
pacht hopaccijns Leiden 1400
krijgstocht179 Woudrichem 1407-1408 (stadsrekeningen)
schout Leiden 1416-1418, zegelt 20-02-1404: een
dwarsbalk vergezeld van drie adelaars met een
schuinstreep over alles

17. Elisabet
begr. Leiden (Sint Pancras)178 1433

20. Hendrik Walewijnszoon, tr.
na180 18-05-1450

18. N.N.

24. Pieter Frederikszoon,181 tr. (pastoorsregister B)
memorie Koudekerk (pastoorsregister B)
aangeklaagd? Leiden182 17-10-1452

25. Katerina
memorie Koudekerk (pastoorsregister B)

Generatie VI (= XIX)

32. Jan Dirk Willemszoonszoon, tr.
beleend183 Koudekerk 04-01-1380
poorter? Leiden 1381?
33. N.N.

34. Dirk Klaaszoon, tr.
vr of in 1400

35. Lubburg, weduwe in 1400
begr. Leiden (Sint Pancras)184 1400

40. Walewijn van Leeuwen, tr.
welgeboren man Koudekerk 1424

41. N.N.

48. Simon-Frederik,185 tr. (lijftocht 02-05-1454)
poorter Leiden 11-04-1450, 25-04-1460
beleend Koudekerk (Huis Tol) 1456/1457

49. Geertruid Coppier Hendriksdochter
leeft 1454, 1489
wapen (Joost Coppier Hendrikszoon,
veertigraad Leiden 1465):186 in rood een
halve zilveren leeuw, goud gekroond

Generatie VII (= XX)

64. Dirk Willemszoon, 187 tr.

65. N.N.

96. Gerard Simon-Frederikszoon, tr. leeft 1393, 1412

97. N.N. van Tol

175 Volgens Balen 1257 leefde hij in 1468, 1473 en 1500.
176 Volgens Balen 1257: Maria van Alphen, Willemsdochter.
177 Bestuursregisters 124.
178 Leverland 236.
179 Als hoofdman voor negen dagen.
180 RAL, kenningen B blad 83 (Hendrik Walewijnszoon betwist de verdeling van de nalatenschap van zijn dochter Margareta).
181 Volgens Balen 1257: Pieter Frederiks van Tol, schildknaap, leefde hij omstreeks 1460, tr. Elisabet van Boshuizen.
182 Met tien anderen wegens het illegaal roten van hennep in hun sloten (Bestuursregisters 81).
In Koudekerk werd hennep verbouwd (leenregisters).
183 Samen met zijn broer Dirk Dirk Willemszoonszoon: 1 morgen eigen land in het IJsbrand Willemsweer, na opdracht aan de heer van Poelgeest.
Het IJsbrand Willemsweer te Koudekerk was genoemd naar hun oom IJsbrand Willem Fienzoon, die het in 1365 had bewoond.
184 Leverland 169-170. Zij en haar man zijn in 1434 postuum vermeld in de boedelscheiding van wijlen hun dochter Elisabet (nr. 17, hierboven).
185 Gegevens en bronnen over hem en zijn vader, tenzij anders vermeld, naar Van Tol.
186 www.heraldischedatabank.nl nr. HDATNL004197.
187 Naam bekend uit de gezamenlijke belening van zijn zoons Jan en Dirk Dirk Willemszoonszoon (03-10-1380, zie nr. 32, hierboven).

98. Hendrik Coppier Dirkszoon, tr.
grafelijk klerk188 11-12-1404

99. Eva

Generatie VIII (= XXI)

128. Willem Fienzoon, bastaard van Poelgeest,189 tr.
uitgeleverd balling190 Woudrichem 05-08-1329
pachter Koudekerk 1344
mededader moord Klaas van Zwieten 23-08-1350
balling (als Hoeks partijganger) 1353-1355
betaalt boete Geertruidenberg 21-04-1355

129. Helwig (pastoorsregister A)

192. Simon-Frederik,191 tr. 2e (lijftocht 14-10-1372)
tussen 10-09-1389 en 14-12-1390
drapenier, turfwinner, hopkoopman (janvanhout.nl)
schepen Leiden 1370/1371
schout Leiden 1371/1372
woont Leiden (Breestraat) 14-10-1372 (janvanhout.nl)
burgemeester Leiden 1384/1385, zegelt 08-09-1385:
vair, hartschild: een ankerkruis (Oegstgeest)
rentmeester Kennemerland 1374-1383, 1386-1389
sticht Antoniusaltaar en -kapelanie Leiden (Sint Pieter),
bevestigd 14-12-1390 (collatie vererfde via oudste zoon)
tr. 1e vr 06-12-1362 Katerina Jan Smedersdochter

193. Sofie Willemsdochter
weduwe Leiden 14-12-1390
woont Leiden (Wolhuisbon) 1407/1408

194. Jonge Floris van Tol,192 ridder, tr. 1e vr 22-09-1392
grafelijk slotvoogd Teilingen 1389-1394
meesterknaap grafelijke paneterie 1396
grafelijk baljuw Den Haag 1399-1401
meesterknaap grafelijke herberg 1409
hoogheemraad Rijnland 1415-1420
zegelt 30-04-1416: een klimmende
leeuw vergezeld van 8 blokjes en
een barensteel (3) over alles
tr. 2e Helwig van Zwieten

195. Clementia van Poelgeest Jansdochter

198. Engelbert Wermboudszoon, alias Schrijver, tr.
grafelijk leenman (rente Monster)193 24-12-1377
kerkmeester195 Den Haag (Sint Jacob) 24-11-1414
adelsdiploma197 Aken 08-11-1414
wapen (adelsdiploma): in rood drie gouden
arendsklauwen, genageld van blauw

199. Machteld
leenvrouw194 van Arkel 05-12-1420
tussen196 21-05-1424 en 19-07-1442