Foto: Zilveren huwelijkslepel nrs. 614/615 (foto: De Walle nr. 7867)

614. Sjoerd Daams, tr. 2e
Sint Annaparochie 13-07-1634
belijdenis Sint Annaparochie 28-10-1638
dorpsvolmacht en armvoogd Sint Ann. 1630
boer Sint Annaparochie 1640, 1655 (stemkohier)
tr. 1e 03-07-1624 Amerens Dirks
wapen: drie doodshoofden (zilveren huwelijkslepel)

615. Neeltje Kornelis uit Vrouwenparochie
belijdenis Sint Annaparochie 28-10-1638
wapen: een dwarsbalk vergezeld van
drie wassenaars (zilveren huwelijkslepel)

77 Volgens Vleer nr. VII-234.
78 Grafschriften Z7-Z8 (Willem Dirck Aeriens).
79 Grafschriften nr. G39 (de eerbare Gaetske Gellisdr. dhuisfrou van Willem Dirck Ariens out omtrent 32 jaren).

616. Pieter Martens, tr. Sint Jacobiparochie 06-03-1659
in 10e levensjaar 10-07-1643 (autorisatieboek)
boerenknecht81 Sint Jacobiparochie 06-03-1659
huiseigenaar Sint Jac. 1664-1668 (proclamatieboek)

617. Tjerkje Hiddes uit Sexbierum80
ged. Sexbierum 23-10-1631
boerenmeid Sint Jacobiparochie 06-03-1659

618. Hendrik Joris, tr. Sint Jacobiparochie 16-11-1653
boer Sint Jacobiparochie 1655 (stemkohier)

619. Hendrikje Jans uit Sint Jacobiparochie

620. Waling Daams, tr. 1e Sint Annaparochie 02-06-1622
ond. 2e Sint Ann. 05-10-1656 Froukje Johannes
Sint Annaparochie vr 02-02-1667 (weesboek)
boer Sint Annaparochie 1640, 1655 (stemkohier)

621. Margareta Walings
vr 05-10-1656
tr. 1e Kornelis Klases (nr. 1230)

622. Steffen Pieters, tr. Sint Annaparochie 04-01-1657
ged. Sint Annaparochie 01-01-1635
13-12-1666, begr. Sint Jacobiparochie82

623. = 307. Amerens Sjoerds

624. = 526. Klaas Aarts, tr.

625. = 527. Grietje Arjen Simons

626. Boien Eebes, tr. Sint Jacobiparochie 27-01-1650

627. Martjen Bartelds uit Sint Jacobiparochie

702. Rienk Willems, tr. Hallum 20-06-1658

703. Lijsbet Liekeles uit Hallum
ged. Hallum 30-06-1622

740. Gerben Jans Hilverda, ond. Nijland 21-11-1658
lidmaat Menaldum (uit Itens) 25-02-1685
vertrokken naar Bolsward 19-08-1688

741. Baukje Lases uit Nijland

784. Haring Bouwes, tr. 2e Hallum 19-02-1660
lakenkoper Hallum 1660
vr 13-06-1683 (autorisatieboek Barradeel)
tr. 1e Hallum 04-02-1639 Knier Baltus

785. Brechtje Jakobs uit Vrouwenparochie
woont Hallum 13-06-1683 (autorisatieboek)

968. Hans Hendriks, tr. Dokkum 26-09-1669
korfmaker en burger Dokkum 17-10-1670

969. Baafke Monses uit Dokkum
ged. Dokkum 25-09-1640

994. Rinse Seerps, tr. Ternaard 17-03-1661
lidmaat Ternaard (uit Stiens) 28 -04-1661
Ternaard 09-10-1667 (lidmatenboek)

995. Tetje Pieters uit Ternaard
belijdenis Ternaard 28-07-1661
lidmaat Cornjum (uit Ternaard) 05-11-1671
tr. 2e Cornjum 17-10-1669 Teede Wiebes

Generatie XI

1024. Steffen Klases, tr. 1e
pachter83Sint Jacobiparochie 1554-1574
vermeld84 Leeuwarden 20-11-1564
aangeslagen85 Sint Jacobiparochie 1578 (f 6)
zoon en erfgenaam van Pieter Kornelis Kuik,
volmacht van overige erven 1583 (quaclappen)
woont Sint Annaparochie 1586 (quaclappen)
tr. laatste Neeltje Arjens Schijf (autorisatieboek)

1025. N.N.

1026. Arjen Jans Schijf, tr.
woont Harlingen 07-05-1614 (hypotheekboek)

1027. Margareta Arjens
woont Harlingen 07-05-1614 (hyp.bk.)

80 Zuster van de Friese admiraal Tjerk Hiddes de Vries (1622-1666).
81 Bij Kornelis Gerbens te Sint Jacobiparochie, waar zijn vrouw ten tijde van haar huwelijk boerenmeid was.
82 Op 17-12-1666 (de eersame Steven Pieters, oud 32 jaar; Grafschriften nr. G43).
83 In 1554 pachtvolger (en volgens Vleer schoonzoon) van Lourens Koster (pachter Sint Jacobiparochie 1527-1547).
Onbekend is hoe vaak Steffen Klases in totaal is gehuwd en uit uit welk(e) huwelijk(en) Jakob Steffens (hierboven nr. 512 ) en Klaas Steffens (de Oude, hierna nr. 2102) stammen.
84 Als zoon en erfgenaam van Marytgen Claes Willems weduwe (P. T. Swart, Protocol Cleuting (Leeuwarden 1970) nr. 336).
85 P.L.G. van der Meer e.a., Administrative en fiskale boarnen (Leeuwarden 1993) 269.

1028. Siemen Arjens, tr.
aangeslagen Sint Jacobiparochie 1578 (f 3)
(Franeker) pachter86 Sint Jacobiparochie 1593
vr of in 1609

1029. N.N.
Franeker pachter Sint Jacobiparochie 1609

1030. Waling Walings87 , tr.
88Sint Annaparochie 10-11-1605
woont Sint Jacobiparochie 1570 (Bildtkaart)
aangeslagen Sint Jacobiparochie 1578 (f 6)
(Franeker) pachter Sint Jacobiparochie 1593
dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie 1602

1031. Grietje Hendriks
weduwe89 Sint Jacobiparochie 1610

1040. Jan Dirks Kuik, tr.
vr 19-12-1625 (hypotheekboek)
dijkvolmacht Vrouwenparochie 1614

1041. Neeltje Klases
woont Vrouweparochie 19-12-1625
leeft nog 19-05-1642 (autorisatieboek)

1048. Jan Daams, tr. Het Bildt (gerecht) 22-02-1613
pachter Sint Jacobiparochie 1640 (Bildtrekening)

1049. Hendrikje Hendrik Reiners
begr.90 Sint Annaparochie 06-06-1626

1050. Jan Jans Tjetsa, tr.91

1051. Lutske Jans