Generatie X

Fotos: Wapen van Jakob Steffens op trouwbeker. Tekening: J.C. Terluin
Wapen van Karstje Arjens op trouwbeker. Foto: Fries Museum

512. Jakob Steffens, tr.
dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie 1597-1606
woont Sint Jacobiparochie 07-05-1614
bijzitter grietenijgerecht Het Bildt 1606-1609
koopt brouwerij Harlingen 22-04-1626
pachter Sint Jacobiparochie 1637
wapen: in zilver een dwarsbalk vergezeld van drie
wassenaars, alles rood (trouwbeker, ca. 1600)70

513. Karstje Arjens (in 1614: Schijf)
woont Sint Jac. 07-05-1614
begr.69 Sint Jacobiparochie 18-02-1627
koopt brouwerij Harlingen 22-04-1626
wapen: gevierendeeld met rode dwarsbalk,
1 en 4: drie dierenhalzen naast elkaar,
2 en 3: een liggend rad met zes spaken
(zilveren trouwbeker, ca. 1600)

514. Arjen Siemens, tr.
71 Sint Jacobiparochie 1631
koopt73 bruikwaar domeinland Het Bildt 1620
dienaar74 doopsgezinde gemeente Het Bildt 1621
dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie 1627
beslaglegging75 op huis Westhoek 1630

515. Trijntje Walings
begr.72 Sint Jac. 1632 (63 jaar oud)

520. Dirk Jans Kuik, tr. Beetgum 15-03-1618
vr 28-05-1635 (autorisatieboek)
kerkvoogd Sint Annaparochie 1627-1629

521. Maaike Dirks uit Beetgum
belijdenis Sint Annaparochie 27-04-1628

522. Johannes Nammens, tr. 2eVrouwenpar. 26-10-1626
pachter Vrouwenparochie 1640 (stemkohier)
vr 28-03-1657 (weesboek)
tr. 1e Janke Jurjens
tr. 3e Stiens 05-02-1637 Tetje Arnoldus76

523. Aafke Berends uit Wijns
vr 24-03-1637 (autorisatie)

524. Willem Jan Daams, tr.
vr 31-05-1666 (autorisatieboek)

525. Knierke Jans Tjetsa
1679 (inventarisboek)
tr. 2e Sint Jac. 15-04-1666 Steffen Bartelds

69 Korssije Jacop Stevens (Bydragen ta Pleatslike Skiednis 2 (1987) 77).
70 N. Ottema e.a., Catalogus der tentoonstelling van antieke goud - en zilverwerken [] (Leeuwarden 1927) nr. 50.
71 Tresoar, familie Hoogland inv. nr. 137, nalatenschap: 86 morgen Bildtland, 20 paarden, 18 koeien, f 35.000 en een inboedel ter waarde van f4000.
72 Tresoar, familie Hoogland inv. nr. 137 en Grafschriften nr. G50 ([]ry W[]in[] wed. van Aerien Symens, out 63 jaren).
73 Aantekeningenboek 145.
74 De Vrije Fries 83 (2003) 27-28.
75 Sannes I blz. 202.
76 Hieruit de Bildtse familie Siderius (J. Woudstra, Siderius, de familie en het Handschrift (Engelum 2002) 79-82).

526. Klaas Aarts, ond. Vrouwenparochie 07-03-1638
Sint Jacobiparochie 21-02-1691
boer Sint Jacobiparochie 1655 (stemkohier)
ontvanger Sint Jacobiparochie 1677-1679
bijzitter grietenijgerecht het Bildt 1679-1691

527. Grietje Arjen Siemens

560. Arjen Klaas Hendriks, tr.

561. Janke Hendrik Klases77

562. Klaas Bartelds, tr. 1e Vrouwenparochie 25-9-1631
boer Sint Jacobiparochie 1640, 1655 (stemkohier)
tr. 2e vr 24-04-1667 Neeltje Teunis (weesboek)

563. Anke Bartelds uit Vrouwenparochie
vr 24-04-1667 (weesboek)
(in het trouwboek heet Ankes moeder Karstje)

596. Riemer Arends, tr. 1e
vr 25-04-1659 (autorisatieboek)
boer Firdgum 1640 (stemkohier)
tr. 2e Idske Jans (autorisatieboek)

597. Hiltje Olferts
vr 13-05-1619 (autorisatieboek)

608. = 256. Jan Jakob Steffens, tr.

609. = 257. Dieuwke Arjen Siemens