De kerk in zijn huidige vorm dateerd uit 1931,toen het hele gebouw vernieuwd werd.
Gelukkig is er nog veel overgebleven om van te genieten.
Vastgesteld kan worden dat de kerk, die aan de apostel Andreas gewijd is, in de 15e eeuw gebouwd werd en waarschijnlijk staat de kerk op de plek waar vroeger een kapel heeft gestaan.
De vondst van een altaarsteen en een sarcofaagdeksel wijzen daar op.
De eerste toren uit de 15e eeuw is anno 1684 den 2e July ingestort.
De tweede keer in 1904.

De oude klok, die in 1637 in de toren werd gehangen, had drie cirkels met het volgende opschrift:
In de 1e cirkel: Wilcke Hendriks, scholmeijster in Wijnaldum, Jacob Noteman me fecit Anno 1636.
In de 2e cirkel: ick roepe te hoop om te hooren gods woord.
Bij Lucas 2 staat klaren: dat die salig sijn, die gods woord hooren en dat bewaren.
In de 3e cirkel: Albertus Hesseli Reen, eclesiasticus in Wijnaldum, Sierck Jarichs, Sijds Sipkes, Joucke Jouckes, Jelte Romkes Tijebbinga, Claes Janckes tot oude huis, Jan Bartles.
Daaronder volgde een wapen, waaronder stond: Joncker Johan van Goslinga.

Deze klok is in 1887 door gebr. van Bergen te Midwolda gesmolten en een nieuwe aangebracht met aan de eene zijde het opschrift:
Tot heilige, droeve en blijde zaken.
Is mijn metalen mond gewijd.
En t kunstig uurwerk tracht te waken.
Dat k steeds verkond den ware tijd.

Aan de andere zijde staat:
Wijnaldum 1887.
Pieter Jans.
Jacob Klazes Halma.
Auke Dirk Sijbesma.
Kerkvoogden:
Johs. Theodorus Tenthoff, Predikant.
Dirk Jans Hoeneveld, Onderwijzer.