GENEALOGIE VAN HET ADELLIJKE GESLACHT ROORDA
uit Tzummarum, Kubaard en Menaldum

I Goffe van Roorda.
Misschien in 1416 te Tzummarum (GJB 1972-93).
Goffe was gehuwd met Syts van Aylva, waarschijnlijk dochter van Douwe van Aylva.

Zij was afkomstig uit Witmarsum.
Zie ook GJB 1997-166 (noot 60) en GJB 1995-166 (noot 2).

Uit dit huwelijk:
1 Ruurd van Roorda, volgt onder II.
2 Catharina van Roorda.
Zij en haar kinderen worden genoemd in het testament van haar broer Ruurd uit 1442.Scheiding en deling van zijn nalatenschap in 1455 tussen zijn kinderen en haar kinderen.
Zie ook GJB 1994-144.
Catharina was gehuwd met Goffe van Aebinga, overleden v 1455.
Zie GJB 1994-144 en GJB 1972-94.

II Ruurd van Roorda, overleden 1445, begraven Thabor, zoon van Goffe van Roorda (I) en Syts van Aylva.
Hij bezat een stins in Tzummarum.
Hij testeerde in 1442,waarbij de stins wordt nagelaten aan zijn jongste zoon Ruurd uit 1e huwelijk;uit dit testament blijkt ook dat alle kinderen van zijn eerste vrouw Ath Jaersum zijn,behalve de jongste Popcke.
In 1455 was er scheiding van zijn nalatenschap tussen enerzijds zijn zonen Johan en Ruurd en anderzijds de kinderen van zijn zuster Catharina (zie GJB 1994-144).
Ruurd was gehuwd (1) met Ath Jaersum, afkomstig uit Kubaard.

Uit dit huwelijk:
1 Goffe van Roorda, volgt onder III-a.
2 Schelte van Roorda, overleden 1453.
Hij werd in 1453 vermoord te Harlingen als repressaille voor de moord die zijn broer Johan dat jaar had begaan op Douwe van Gerbranda (GJB 1998-100).
Hij is overleden zonder kinderen.
3 Johan van Roorda, volgt onder III-b.
4 Syts van Roorda, overleden v 1485.
Syts was gehuwd met Hette van Hemmema, overleden 1489, zoon van Doecke van Hemmema en Hil van Onsta.
Hij woonde te Berlikum.
Genoemd in Pax-13 d.d.1455.
Genoemd in OFO I-181,252 d.d.14-3-1466,9-8-1474 en in OFO IV-31 d.d.23-6-1467.
OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd bij het verbond tussen Westergo en delen van Oostergo.
Over hem en zijn 2e vrouw Ebel wordt gesproken in OFO IV-84 d.d.4-5-1491.
Hette was later gehuwd met Ebel Riencksdr van Juwsma, afkomstig uit Rinsumageest, overleden 1498, dochter van Rienck van Juwsma en Sjouck Popckesdr van Donia.
5 Ruurd van Roorda, volgt onder III-c.
Ruurd was gehuwd (2) met Foeck van Unia, waarschijnlijk dochter van Keimpe (?) van Unia en N.N..

Uit dit huwelijk:
6 Popcke van Roorda, volgt onder III-d.
III-a Goffe van Roorda, overleden v 1455, zoon van Ruurd van Roorda (II) en Ath Jaersum.
Hij leefde omstreeks 1443.
Goffe was gehuwd met Catharina Douwesdr van Sjaerda, ,ook Sjaerdema,, dochter van Douwe van Sjaerda, ,later Sicke en Catharina van Roorda.

Uit dit huwelijk:
1 Goffe Goffes van Roorda, volgt onder IV-a.
III-b Johan van Roorda, overleden 1473, begraven in Klooster Anjum ,grafschrift Minnertsga, zoon van Ruurd van Roorda (II) en Ath Jaersum.
Hij woonde eerst te Tzummarum en later te Kubaard.
Het nageslacht wordt genoemd Roorda met de baar (te Kubaard en Menaldum).
Hij was de stichter van klooster Bethanië te Tzummarum.
Hij vermoordde in 1453 bij Bolsward Douwe Gerbranda (GJB 1998-100).
In 1468 met zijn broer Ruurd betrokken bij gruweldaden in het klooster Lidlum.
Misschien genoemd in OFO IV-39 d.d.24-6-1472 (Fecke en Douwe van Aebinga zijn zijn neven).
Zijn overlijdensjaar 1473 staat vermeld op een grafsteen in de kerk van Minnertsga.
Johan was gehuwd met Rints Juwsdr van Juwinga, ,ook Jongema, overleden 1482, begraven in Klooster Anjum, waarschijnlijk dochter van Juw van Juwinga en Rixt van Walta.
Haar overlijdensjaar staat vermeld op een grafsteen in de kerk van Minnertsga.

Uit dit huwelijk:
1 Watze van Roorda, overleden v 1501.
Watze overleed zonder kinderen.
In 1501 was zijn weduwe al hertrouwd (GJB 2000-136)
Watze is getrouwd 1486 met Tjets Keimpes van Unia, dochter van Keimpe Feyckes van Unia en Frouck van Amama.
Tjets was later gehuwd met Tjaert van Burmania, overleden Leeuwarden 4 mrt 1541, begraven Leeuwarden/Oldehove, zoon van Rienck Upckes van Burmania en Eeck Tjaertsdr van Burmania.
2 Ruurd van Roorda, volgt onder IV-b.

3 Schelte van Roorda, overleden v 1511 (?).
Hij was niet getrouwd.
Schelte wordt niet vermeld bij RvA 1511.

4 Ath van Roorda, overleden v 1511.
Bij RvA 1511 worden Ath Roorda/Ath Heerma erven genoemd te Tzum met bezit aldaar.
Ath was gehuwd met Taecke van Herema, overleden 1496, zoon van Gerrolt van Herema en Hylck Aggesdr van Harinxma.
Hij woonde te Tzum en wordt als de vader van Rints Tako Herums genoemd in OFO II-332 d.d.10-10-1526.

5 Rixt van Roorda, overleden n 1505.
GJB 1998-101:zij als dochter van Johan Roorda en als moeder van Douwe Gerbranda.
Rixt was gehuwd met Eda van Gerbranda, overleden v 1504, zoon van Douwe van Gerbranda en Popck Riencksdr van Popma.
Hij woonde op Gerbrandastate bij Harlingen.
Hij wordt al genoemd rond 1468. Zie GJB 1998-100.
Vermoedelijk genoemd in OFO I-296 d.d.13-4-1479 als voogd over de kinderen van Schelte van Liauckema.
Bij een overeenkomst tussen Franeker en Bolsward is in OFO II d.d.23-10-1494 sprake van Edo Douwa zonen.
OFO I-399 d.d.21-2-1493:Eda Douwes Gerbranda zegelt een koopbrief.
OFO IV-112 d.d.1496 en 1504:zijn moeder Popck heeft een claim op Eda vanwege haar ouderlijke goederen.
OFO IV-204 d.d.13-2-1511:in het testament van Douwe Pybes te Dronrijp worden de 3 zoons van Eda n.l.Douwe,Rienck en Johan als begunstigden genoemd (blz.211).

6 Syts van Roorda, volgt onder IV-c.

7 Sybrant van Roorda, overleden n 1514.

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).
Bij RvA 1511 en 1514 heeft Sybrant Roorda van Kubaard veel bezit,ook te Tzum.
In OFO IV-252 d.d.13-4-1526 wordt een Sibren fan Roerda genoemd.Hij is het vermoedelijk als de oom van de daar genoemde Gerrolt van Herema.

8 Juw van Roorda, volgt onder IV-d.

III-c Ruurd van Roorda, overleden n 1468, zoon van Ruurd van Roorda (II) en Ath Jaersum.
Hij woonde te Tzummarum.
In 1468 met zijn broer Johan betrokken bij gruweldaden in het klooster Lidlum.
In dat jaar wordt hij genoemd als weduwnaar van Tryn Scheltesdr van Liauckema, maar dat lijkt onmogelijk.
Ruurd was gehuwd met Tjets Taeckesdr van Regnalda, overleden 1469, dochter van Taecke van Regnalda en Sjouck van Albada.
Haar naam en die van haar dochter uit een oud manuscript.
Zie hiervoor GJB 1994-46 en GJB 1997-164,166.
Uit dit huwelijk:

1 Sjouck Ruurdsdr van Roorda, overleden 1469.
Sjouck was gehuwd met Agge Sickes van Albada, overleden 1462, zoon van Sicke Ruurds van Albada en Catharina van Poppinga, ,ook Popma.
Zie GJB 1997-166.

III-d Popcke van Roorda, overleden n 1480, zoon van Ruurd van Roorda (II) en Foeck van Unia.
Hij is in 1468 en 1477 grietman van Idaarderadeel.
Genoemd in OFO II-83,87 d.d.4-9-1477,30-4-1479.
OFO IV-54 en T327-18 d.d.12-9-1480:hij is betrokken te Weidum bij de verdeling van de ouderlijke goederen tussen de broers Hette en Juw Dekema.
Zie ook GJB 1972-92.
Zijn zonen bij een onbekende vrouw:
1 Tjerck van Roorda, volgt onder IV-e.

2 Lieuwe van Roorda, volgt onder IV-f.

3 Ruurd van Roorda, volgt onder IV-g.

IV-a Goffe Goffes van Roorda, overleden 31 aug 1506, zoon van Goffe van Roorda (III-a) en Catharina Douwesdr van Sjaerda, ,ook Sjaerdema,.
OFO IV-50 d.d.21-2-1477:hij krijgt recht op voorkoop van Ouricsmagoed van zijn neef Ruurd Johans van Roorda.
OFO IV-83 d.d.19-4-1491:hij heeft een geschil met Juw van Dekema over Heringahuis te Baard.
OFO III-31 d.d.12-9-1502:genoemd bij een regeling na overlijden van zijn zoon Johan.
Op 5-1-1505 staat hij op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).
Goffe testeerde in 1504.
Goffe was gehuwd (1) met Ymck Fredericksdr van Hommema, overleden 9 jan 1485, dochter van Frederick van Hommema en Etheke Tietesdr van Hettinga.
Uit dit huwelijk:

1 Schelte van Roorda, volgt onder V-a.

2 Catharina van Roorda.

3 Sybrant van Roorda, volgt onder V-b.

4 Johan van Roorda, volgt onder V-c.

5 Frederick van Roorda, volgt onder V-d.

6 Jets van Roorda.

7 Eets van Roorda.,overleden na 1546.
Zij was non in het klooster Bethanië en wordt in 1546 vermeld als Eets Goffedr met bezit te Tzummarum.
Goffe was gehuwd (2) met Both Riencksdr van Glins, overleden 9 jan 1508, dochter van Rienck van Glins en Ath van Rinia.

IV-b Ruurd van Roorda, overleden n 30 mei 1487, zoon van Johan van Roorda (III-b) en Rints Juwsdr van Juwinga, ,ook Jongema.
Zijn nageslacht komt uit Menaldum.
OFO IV-50 d.d.21-2-1477:hij en zijn vrouw Syts schenken neef Goffe Goffes van Roorda recht op voorkoop van Ouricsmagoed.
OFO II-119 d.d.13-2-1484:bevel aan Oerck Abbezn om de door hem ingenomen stins van Ruurd Roorda terug te geven.
OFO II-152 d.d.30-4-1487:Oerck Abbezn en Rioerd Roerda gehoord voor het gerecht van Menaldumadeel (zie hiervoor ook GJB 2001-133).
Genoemd in 1487 in Menaldumadeel in een register onder 77 en 123 (OFO IV-70).
Ruurd is getrouwd ± 1470 met Syts Riencksdr van Camstra, overleden 26 nov 1481 *, begraven Menaldum, dochter van Rienck van Camstra en Tieth van Unia.
Zij wordt in het stamboek F.A. niet vermeld bij Camstra.Volgens de 8 kwartieren van haar kleinzoon Ruurd van Roorda zou zij een dochter zijn van Rienck en Tieth van Unia (graf Menaldum 29-9-1560).
Uit dit huwelijk:

1 Rienck van Roorda, volgt onder V-e.

2 Jan van Roorda, overleden n 1537.
HvF 16481-741 d.d.15-10-1537:met zijn broer Rienck als gedaagden.

IV-c Syts van Roorda, dochter van Johan van Roorda (III-b) en Rints Juwsdr van Juwinga, ,ook Jongema.

Syts is misschien getrouwd ± 1480 met Baucke Parckes van Tietema, zoon van Parcke van Tietema.
De relatie van Baucke met Syts berust niet op een primaire bron, maar zijn zoon Johan verkreeg het bezit te Kubaard via zijn moeder Roorda.
Bovendien heeft deze Johan een dochter Syts.
Uit dit huwelijk:

1 waarschijnlijk Ids van Tietema, geboren ± 1486, overleden 1576 ,ongeveer 90 jaar.
Ids was gehuwd met Tryn Haycodr van Idserda.

2 Johan van Roorda, volgt onder V-f.

IV-d Juw van Roorda, overleden n 1511, zoon van Johan van Roorda (III-b) en Rints Juwsdr van Juwinga, ,ook Jongema.
Julius van Roorda woonde te Tzummarum/Firdgum en staat op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).
Bij R.v.A.1511 heeft Juw Roorda van Tzummarum veel bezit te Tzummarum,Ried en Firdgum.
Zie ook GJB 1970-47.
Juw was gehuwd met Catharina Taeckesdr van Hermana, overleden n 1514, dochter van Taecke van Hermana, ,ook Taco en Ael Werpsdr van Juckema.
Genoemd als Katryn Tijcke Hermana in 1514 bij R.v.A IV-78,79 met eigendom.
Uit dit huwelijk:

1 Johan van Roorda, volgt onder V-g.

2 Taecke van Roorda, volgt onder V-h.

3 Rints van Roorda.

4 Juw van Roorda.
Overleden zonder kinderen.

5 Hil van Roorda.
Hil was waarschijnlijk gehuwd met Haring van Popma, overleden 16 jul 1500, zoon van Wybe van Popma en Bauck van Gerbranda.
Hij sneuvelde in de slag bij Franeker.
Haring was weduwnaar van N. Hoytesdr van Hoytema, dochter van Hoyte van Hoytema en Eesck van Hiddema.

IV-e Tjerck van Roorda, overleden n 1502, zoon van Popcke van Roorda (III-d).
Hij woonde te Idaard en was in 1502 grietman van Idaarderadeel.
Zie ook GJB 1972-91 onder 47786.

Tjerck was gehuwd met Jodoca Tjercksdr, overleden v 12 mrt 1541.
Scheiding van haar goederen t.g.v.de kinderen van dochter Hack op 12-3-1541.
Zie GJB 2002-114.
Uit dit huwelijk:

1 Hack van Roorda, overleden n 1530.
Zie GJB 1972-89 en GJB 2002-113,114.
Hack was gehuwd (1) met Hette van Hettema, zoon van Feycke van Hettema en Syts Rintzesdr van Aytta.
Hack was gehuwd (2) met Lolcke Hessels van Rheen, overleden 30 apr 1546, begraven Lutkewierum ,grafschrift, zoon van Hessel Lolckes van Rheen en Bauck Taeckesdr van Bootsma.
Hij is gebruiker en deels eigenaar van Lutkewierum stem 18.
HEN 36-7v d.d.1529:Lolcke Hessels koopt een rente op het goed waar hij woont.
HEN 36-31 d.d.1530:Lolcke Hessels koopt steeds 2pm.land van de sate waarop hij woont,in totaal 18 à 19 pm. (tot 1535).
HEN 37-29 d.d.1542:Lolcke Hessels koopt een rente uit de sate,waarop hij woont.
HEN 37-84 d.d.1547: de erfgenamen van Lolcke Hessels verkopen aan Epe Pieters een huis "toe Reen",waarin hij woont.
HEN 38-92,138 d.d.1561:in 1554 procedeerden de erfgenamen van Lolcke Hessels en Watze Hessels te Reen contra Tjerck Tjercks.
In 1547,1560 en 1575 is Epe Pieters bewoner op deze sate.

IV-f Lieuwe van Roorda, zoon van Popcke van Roorda (III-d).
Lieuwe was gehuwd met N.N..
Uit dit huwelijk:

1 Matthias van Roorda. IV-g Ruurd van Roorda, zoon van Popcke van Roorda (III-d).
Ruurd was gehuwd met N.N..
Uit dit huwelijk:

1 Popcke van Roorda, volgt onder V-i.
V-a Schelte van Roorda, overleden v 1550 ,21-6-1543 ?, zoon van Goffe Goffes van Roorda (IV-a) en Ymck Fredericksdr van Hommema.
HvF 16480-403 d.d.14-7-1529:Schelte en zijn broer Sybrant als aangeklaagden.
In 1550 erfden 5 van zijn kinderen van zijn broer Sybrant.
Volgens het "Dootboeck" overlijdt een Schelte van Roorda op 21-6-1543 en wordt begraven te Berlikum.

Schelte was gehuwd met Jel Heresdr van Hottinga, overleden n 1536 ?, dochter van Here van Hottinga en Tjets Haringsdr van Harinxma.
Uit dit huwelijk:

1 Popck Scheltesdr van Roorda, afkomstig uit Tzummarum, overleden 7 mei 1558 *, begraven Heeg ,grafschrift.
Popck was gehuwd met Douwe van Harinxma, ,thoe Heeg, overleden 11 dec 1569 *, begraven Heeg ,grafschrift, zoon van Haring van Harinxma, ,thoe Heeg en Bauck Riencksdr van Burmania.
In 1549 woonden hij en zijn vrouw op Graldastate;hij was kapitein bij de infanterie.
T344-668:boedelscheiding tussen de kinderen van Douwe en Popck.

2 Christoffel van Roorda, afkomstig uit Tzummarum, volgt onder VI-a.

3 Schelte van Roorda.
Schelte als echtgenoot van Jel (GJB 1998-140).
Schelte was gehuwd met Jel van Botnia, overleden 23 jan 1616 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, 29 jan 1616, dochter van Syds van Botnia en Bauck van Camstra.
HvF 16698-120 d.d.1579:Jel Botnia ,getrouwd met Schelte Roorda, maar weduwe van Sjoerd Beyma.
Zie ook GJB 1998-140.
Jel was weduwe van Sjoerd Lieuwes van Beyma, overleden 1568, zoon van Lieuwe Sjoerds van Beyma en Taeck van Mockema.
Jel was weduwe van Pier van Goslinga, zoon van Sipt van Goslinga en Perck Piersdr van Sjaerda.

4 Swob Scheltesdr van Roorda.
Inventarisatie te Leeuwarden d.d.21-10-1621.
Swob was gehuwd met Otte Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, zoon van Hoyte Bottes Uninga van Hoytema en Ydt Ottesdr van Galama.
Otte was weduwnaar van Teth van Hettinga, dochter van Epe van Hettinga en Wypck Simonsdr van Hoytema.

5 Johan van Roorda.
Hij is jong overleden.

V-b Sybrant van Roorda, overleden Leeuwarden 11 okt 1550, begraven Spannum ,grafschrift, zoon van Goffe Goffes van Roorda (IV-a) en Ymck Fredericksdr van Hommema.
Hij woonde te Spannum en Leeuwarden.
OFO III-31 d.d.12-9-1502:vermeld als Sibren Goffaz met zijn vader Goffe Roerda en de weduwe van zijn broer Johan Goffaz.
Bij R.v.A.1511 vermoedelijk vermeld met ook bezit te Berlikum,Huins enz.
OFO IV-224 d.d.7-6-1514:genoemd als Sybren Goffe zin Roerda bij verkoop van land onder Beetgum.
HvF 16481-516 d.d.3-10-1536:een zaak tegen Sybrant en zijn vrouw te Spannum met eiser Sicke van Gratinga.
HvF 16481-570 d.d.28-11-1536:Sybrant Roorda gedaagde.
HvF 16481-12 d.d.4-6-1538:er wordt geprocedeerd tegen Sybrant Roorda te Spannum en Tieth,weduwe Here Hottinga (Wommels).
HvF 16481-145 d.d.20-12-1538:hij behartigt de zaken van zijn vrouw Haring inzake land te Boer.
HvF 16481-283 d.d.15-7-1539:hij als aangeklaagde.
T3-57,58,96:instructies van de Staten d.d.17-9-1539 voor onderhandeling.
HvF 16481-296 d.d.30-9-1539:Popcke Sybesz contra Sybrant Roorda.
Hij testeerde op 17-9-1550 (F.T.210 en T326-883),waar als kinderen worden genoemd Goffe,George (=Jurjen) en Imck.
Zie ook GJB 1994-29.

Sybrant was gehuwd met Haring Heresdr van Hottinga, overleden 14 apr 1539, begraven Spannum ,grafschrift, dochter van Here van Hottinga en Tjets Haringsdr van Harinxma.
Uit dit huwelijk:

1 Goffe van Roorda, volgt onder VI-b.

2 Here van Roorda, afkomstig uit Tzummarum, overleden 1541.
Hij woonde met zijn vrouw op Camminghaburg bij Leeuwarden.
HvF 16481-507 d.d.15-7-1536 en 16481-211 d.d.4-3-1539:hij procedeert namens zijn grootmoeder Tietze.
Here was gehuwd met Rints Fransdr van Minnema, overleden 1 feb 1546, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, dochter van Frans Sipckes van Minnema en Rints Tietesdr van Hommema.
Zij woonde met haar man op Camminghaburg en sloot in 1536 een overeenkomst met het stadsbestuur van Leeuwarden om bijstand voor Camminghaburg in geval van oorlog.
HvF 16481-527 d.d.27-10-1536:als weduwe van Wytze met haar broer en zusters bij de gedaagden.
Zij testeerde in 1533 en 1545 (F.T.129 en 189).
Rints was weduwe van Wytze van Cammingha, overleden 1533 ,na 24-10-1533, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,onduidelijk grafschrift, zoon van Rienck van Eminga, ,later van Cammingha en Sjouck Hayesdr van Cammingha.

3 Jurjen van Roorda, ook George, afkomstig uit Tzummarum, volgt onder VI-c.

4 Ymck Sybrantsdr van Roorda, overleden 11 apr 1545 *, begraven Hitzum.

Toen haar vader testeerde was zij al overleden,maar haar zoon Hero kwam in haar plaats (GJB 1994-29).
Ymck was gehuwd met Bocke van Gratinga, overleden 5 feb 1545 *, begraven Hitzum, zoon van Sicke van Gratinga en Ydt van Dekema.
Hij woonde te Hitzum.
Zie voor hem en zijn vrouw GJB 1994-28,29.

5 Anna Sybrantsdr van Roorda.
Anna was gehuwd met Pier van Burmania, overleden n 1538, zoon van Douwe van Burmania en Ath Piersdr Bonninga van Sjaerda.
HvF 16481-701,71 d.d.14-7-1537 en 15-10-1538:hij namens zijn broers en zusters en met zijn zwager Jancke Douma en zijn ooms Goffe Piers en Frans Roorda als gedaagden.
Hij woonde te Wommels en stierf kinderloos.

Pier was later gehuwd met Bauck Pietersdr van Aggema, dochter van Pieter Aggema van Walta en Jets Sydsdr van Eminga.

6 waarschijnlijk Johan van Roorda, overleden 2 mrt 1541 ?.
Misschien is hij de Johan van Roorda,die ongehuwd was en in het "Dootboeck" wordt genoemd als overleden 1541 en begraven te Tzummarum.

V-c Johan van Roorda, overleden v 12 sep 1502, zoon van Goffe Goffes van Roorda (IV-a) en Ymck Fredericksdr van Hommema.
In OFO III-31 d.d.12-9-1502 wordt zijn vrouw als weduwe vermeld.
Vermoedelijk worden zijn wezen/erven vermeld bij R.v.A. 1511 met bezit te Tzummarum.
Johan was gehuwd met Tieth Sydsdr van Scheltema, overleden n 10 jul 1506, dochter van Syds Scheltes van Scheltema en Syts Hommesdr van Oedtsma.
OFO III-31 d.d.12-9-1502:genoemd als weduwe van Johan Goffes met kinderen bij een overeenkomst tussen haar broer Schelte,haar schoonvader Goffe Roorda en haar zwager Sibren Goffes.
OFO I-512 d.d.10-7-1506:zij woont te Weidum en verkoopt aan haar broer Schelte.
Tieth was later gehuwd met Rinnert Saeckles van Popma, zoon van Saeckle van Popma en Frouck Feyesdr van Goslinga. Rinnert was weduwnaar van N.N..
Uit het huwelijk van Johan en Tieth:

1 Johan van Roorda, overleden 28 jan 1541 *.
Prebendaris te Goutum.
In 1540 met grondbezit te Hempens en Goutum.
HvF 16480-403 d.d.14-7-1529:hij procedeert met zijn broer Frans en zuster Rints tegen hun ooms Sybrant en Schelte.

2 Frans van Roorda, volgt onder VI-d.

3 Rints Johansdr van Roorda, overleden 3 mrt 1547, begraven Holwerd ,grafschrift.
Genoemd met haar broers Johan en Frans bij HvF 16480-403 d.d.14-7-1529.
Rints was gehuwd met Syds van Bonga, ,ook Buwenga, overleden 31 mrt 1549 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, waarschijnlijk zoon van Hessel van Bonga.
Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).
Hij woonde op Bongastate te Holwerd en wordt daar genoemd bij R.v.A.1511,met ook bezit te Reitsum.
In 1517 genoemd als grietman van Westdongeradeel.
Zie ook GJB 1975-9.
Syds was weduwnaar van Auck Gerckesdr van Stania, overleden 26 nov 1518, dochter van Gercke van Stania en Luts Jeppesdr van Stenstera.

V-d Frederick van Roorda, overleden 1539, zoon van Goffe Goffes van Roorda (IV-a) en Ymck Fredericksdr van Hommema.
In 1501 student te Heidelberg (GJB 2001-107).
Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).
Hij was grietman van Schoterland 1521-1524.
Niet vermeld in SFA, maar zie F.T.210 d.d.17-9-1550.
Frederick was gehuwd met Ael Bavesdr van Haersma, afkomstig uit Idskenhuizen.
Uit dit huwelijk:

1 Rints van Roorda.
Rints was gehuwd met Douwe van Offenhusen, geboren ± 1513, overleden 1560/1573, zoon van Hans van Offenhusen en Auck van Fernea.
Op 31-8-1531 student te Leuven.
Zie verder GJB 2001-107.
2 Bave van Roorda, volgt onder VI-e.

3 Jel van Roorda.
Zie F.T.210 d.d.17-9-1550 en GJB 2001-105.
Jel was gehuwd met Joucke Oenes Tjepckema.
Hij woonde te Goëngarijp.

V-e Rienck van Roorda, overleden 8 aug 1549 *, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Ruurd van Roorda (IV-b) en Syts Riencksdr van Camstra.
Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).
Bij R.v.A 1511 vermeld te Menaldum.Hij woonde daar later op Orxmastate.Zie ook Grafschriften IV-125.
Met zijn broer Jan als gedaagden bij HVF 16481-741 d.d.15-10-1537.
Rienck was gehuwd met Rixt Ritskesdr van Juckema, overleden 13 dec 1539 *, begraven Menaldum ,grafschrift, dochter van Ritscke van Juckema en Syts Douwesdr van Baerda, ,ook Syts Aesgama.
Zie Grafschriften IV-125.
Uit dit huwelijk:

1 Ruurd van Roorda, volgt onder VI-f.

2 Anna Riencksdr van Roorda, overleden 14 aug 1548 *, begraven Menaldum ,grafschrift.
In 1559 is haar broer Ruurd voogd over de kinderen (GJB 2001-108).
Zie ook Grafschriften IV (Menaldum).
Anna was gehuwd met Hercke van Popma, overleden 8 jun 1554 *, begraven Menaldum, zoon van Rienck van Popma en Riem van Adèlen.

3 Syts Riencksdr van Roorda.
Zij was niet getrouwd.

4 Tryn Riencksdr van Roorda, overleden n okt 1563.
Zie GJB 2001-101.
Tryn is getrouwd v 1545 (1) met Douwe van Gratinga, overleden v 1554, zoon van Sicke van Gratinga en Ydt van Dekema.
Overleden in 1557 is fout (zie GJB 2001-145,noot 69).
Tryn was gehuwd (2) met Atte van Fernia, overleden 9 okt 1569, begraven Minnertsga.
Atte is later getrouwd 1564/1565 met Ansck van Roorda, overleden 2 dec 1588, begraven Minnertsga ,grafschrift, dochter van Ruurd van Roorda (VI-g) en Doutzen Hansdr van Sassinga.

5 Hil Riencksdr van Roorda, overleden 1560.
In 1560 als ze doodziek is wordt ze opgezocht door haar zuster Tryn (zie GJB 2001-101,102).
Hil was gehuwd (1) met Haring van Popma, overleden 26 mrt 1553 *, begraven Tzummarum, zoon van Wybe van Popma en Margaretha Wilckesdr van Rinia.
Hij overleed zonder kinderen.
Hil was gehuwd (2) met Jacob Vormen Adeler.
Zie GJB 2001-102.

V-f Johan van Roorda, overleden 14 jan 1541, begraven Kubaard ,grafschrift, zoon van Baucke Parckes van Tietema en waarschijnlijk Syts van Roorda (IV-c).
Hij nam de naam aan van zijn moeder en woonde te Kubaard en Hennaard.
Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).
Bij R.v.A 1511 wordt Johan van Roorda van Kubaard genoemd met veel bezit o.a.Jorum (later stem 3 Kubaard).
OFO II-320 d.d.12-11-1524:overeenkomst van Johan met de plaats Kubaard.
T323-01/378:stukken betreffende goederen van Johan van Roorda en Anna uit 1541.
Johan was gehuwd met Anna Hesselsdr van Hanckema, afkomstig uit Bozum, overleden 16 apr 1539, begraven Kubaard ,grafschrift, dochter van Hessel Hanckema en Foockel Hesselsdr van Jongema.
Uit dit huwelijk:

1 Watze van Roorda, overleden 26 mei 1547, begraven Kubaard ,grafschrift.
Watze was doctor in de rechten en grietman van Hennaarderadeel 1541/1547.
Watze woonde te Kubaard en wordt genoemd in F.T.148 d.d.24-10-1538.
Hij kreeg in 1541 bij scheiding/deling van het bezit van zijn ouders goederen te Kubaard (T323).
Bij BB 1543 genoemd als naastligger te Kubaard.
In 1544 als grietman (GJB 2000-94).
Hij had uit zijn 1e huwelijk met Ansck 4 kinderen,die allen stierven jong stierven (zie GJB 1998-139).
Watze was gehuwd (1) met Ansck Tjallingsdr van Botnia, overleden 28 jan 1543, begraven Kubaard ,grafschrift, dochter van Tjalling van Botnia, ,ook Jeppema en Frouck van Hottinga.
Op het graf de wapens Roorda/Tietema,Hanckema,Botnia,Hottinga.
Volgens "Burmania" is zij overleden in 1543 en de sterfdatum 28-1-1546 op het graf is dus fout afgelezen.
Watze was gehuwd (2) met Hylck van Roorda, overleden na 1550, dochter van Taecke van Roorda (V-h) en Wick van Walta
Ook volgens kwartieren van haar achterkleindochter Edwert van Juckema was zij een Roorda.
. Hylck hertrouwde met Here van Ockinga, overleden 1574, zoon van Joost van Ockinga en Luts van Minnema

2 Ruurd van Roorda, volgt onder VI-g.

3 Syts Johansdr van Roorda, overleden n 1566.
T347-906:zij testeerde als weduwe op 21-6-1563 (zie ook GJB 1995-153).
Nog genoemd in 1566/1567 bij wandelkoop (GJB 2000-89).
Syts was gehuwd met Watze van Aylva, overleden v 21 jun 1563 ,op 29-5-1541 ?, zoon van Sjoerd van Aylva en Syts Watzesdr van Walta.
Hij woonde op Berrum te Tzum.Zie GJB 1995-150.

4 Hessel van Roorda, volgt onder VI-h.

5 Foockel Johansdr van Roorda, afkomstig uit Hennaard, overleden 8 jul 1558, begraven Folsgare ,grafschrift.
Foockel was gehuwd met Hobbe van Sjaerda, overleden 27 nov 1557, begraven Folsgare ,grafschrift, zoon van Goffe van Sjaerda en Teth Hobbesdr van Epinga.

V-g Johan van Roorda, zoon van Juw van Roorda (IV-d) en Catharina Taeckesdr van Hermana.
Genoemd GJB 1970-47.
Johan was gehuwd met Anna van Walta, dochter van Douwe van Walta en Hylck van Dekema.
Anna was later gehuwd met Rippert Wygers van Eelsma, overleden n 1546, begraven Sexbierum, zoon van Wyger van Eelsma en Swob Hobbesdr van Epinga.
Uit het huwelijk van Johan en Anna:

1 Hylck van Roorda, overleden v 1582.
Zie GJB 1970-47.
Hylck was gehuwd met Wybren van Hermana, overleden v 1582, zoon van Hobbe van Hermana en Wick Hesselsdr van Feytsma.
De 3 jongste weeskinderen van Wybrant en Hylck stonden in 1582 onder voogdij van Hessel van Eminga,getrouwd met Wick van Hermana.

2 Catharina van Roorda.
Catharina was gehuwd met Syds van Eminga, overleden 26 jul 1605 *, begraven Schingen, zoon van Minne van Eminga en Eelck Bottesdr van Jarla.
Hij woonde te Schngen.
HvF 16701-249 d.d.1585: Syds van Eminga te Schingen,broer van Botte,en voogd over diens kinderen.
Syds was weduwnaar van Doedt van Sjoerda, ,ook Sjorda.

3Johan van Roorda.
Volgens SFA geboren na het overlijden van zijn vader.

V-h Taecke van Roorda, overleden 20 mei 1545, begraven Firdgum ,grafschrift, zoon van Juw van Roorda (IV-d) en Catharina Taeckesdr van Hermana.
Taecke was gehuwd met Wick van Walta, overleden 19 feb 1546, begraven Firdgum ,grafschrift, dochter van Douwe van Walta en Hylck van Dekema.
In 1546 is er bezit voor Taecke Roorda erven te Tzummarum en Firdgum.
Uit dit huwelijk:

1 Juw van Roorda, overleden 1540.

2 Catharina van Roorda, overleden 17 dec 1562 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk.
Na het overlijden van Haye zou zij een zoon hebben gekregen,die nog voor haar overleed.
Catharina was gehuwd met Haye van Cammingha, geboren 1503, overleden Leeuwarden 19 dec 1556 *, begraven Ballum ,grafschrift, zoon van Pieter van Cammingha en Fouwel van Eminga.
Studeerde eerst in Duitsland,Frankrijk en Italië.
Eigenaar en bewoner van het Amelandshuis te Leeuwarden,dat hij van zijn ouders had geërfd.
Bij RvA 1540 genoemd met bezit in omgeving Leeuwarden,maar ook o.a.te Marrum. Na het overlijden van zijn broer Wytze heer van Ameland.
Hij werd in Leeuwarden vermoord door Feye Houwerda van Meckema.

3 Hylck van Roorda.
Hylck was gehuwd met Watze van Roorda, overleden 26 mei 1547, begraven Kubaard ,grafschrift, zoon van Johan van Roorda (V-f) en Anna Hesselsdr van Hanckema.
Watze was later gehuwd met Ansck Tjallingsdr van Botnia, overleden 28 jan 1546, begraven Kubaard ,grafschrift, dochter van Tjalling van Botnia, ,ook Jeppema en Frouck van Hottinga.

V-i Popcke van Roorda, zoon van Ruurd van Roorda (IV-g) en N.N..
In 1522 grietman van Idaarderadeel.
Popcke was gehuwd met Margaretha van Arnhem.
Uit dit huwelijk:

1 Carel van Roorda, geboren 1530/1531, overleden 10 nov 1601, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift.
Fries vrijheidsstrijder en lid van het verbond der edelen.
Zijn erfgenamen genoemd bij een proces uit 1604 (GJB 1984-44).
Zie voor hem de Encyclopedie van Friesland.

2 Popcke van Roorda, volgt onder VI-i.

3 Anna van Roorda.

VI-a Christoffel van Roorda, afkomstig uit Tzummarum, overleden n 1549, zoon van Schelte van Roorda (V-a) en Jel Heresdr van Hottinga.
Christoffel was gehuwd (1) met Rints Winnema.
Christoffel was gehuwd (2) met Teth Goslicksdr van Juwinga, overleden 1549 ,na 13-1-1549, dochter van Goslick van Juwinga, ,ook Jongema en Ydt Sytzesdr van Harinxma.
Zij testeerde als Teth Jongema op 13-1-1549 (F.T.202 en T323-25).Volgens dit testament heeft zij dan 2 kinderen.
Uit dit huwelijk:

1 Tjets van Roorda.
Tjets was gehuwd met Luyrt Reynis Alberda, afkomstig uit Groningerland.

2 N. van Roorda.

VI-b Goffe van Roorda, overleden 23 apr 1559 *, begraven Franeker ,grafschrift, zoon van Sybrant van Roorda (V-b) en Haring Heresdr van Hottinga.
Goffe was gehuwd met Mechteld van Naerden, dochter van Maerten van Naerden en N. van Zuilen.
Uit dit huwelijk:

1 Haring van Roorda, afkomstig uit Tzummarum, overleden 20 apr 1621, begraven Jelsum ,grafschrift.
HvF 16710 d.d.23-3-1613:Upcke van Burmania heeft een zaak tegen haar en haar zuster Petronella.
T7-429:herziening van een proces van Haring,Petronella en Perck,de dochter van hun broer,contra de kinderen van Rints van Roorda.
Haring was gehuwd met Albert van Dekema, geboren ± 1555, overleden Weidum 11 jan 1609 *,53 jaar, begraven Jelsum ,grafschrift, zoon van Pieter van Dekema en Catharina van Loo.
Na 1578 in ballingschap (C.E. 1580) en als vaandrig in het leger onder zijn broer hopman Rienck.
T327-1416:Scheiding en deling in 1596 tussen enerzijds Rienck en Albert van Dekema en anderzijds Tjalling van Botnia inzake goederen geërfd van hun oom Hette van Dekema (testament 1588).
Statenresolutie d.d.25-3-1603:het huis van Rienck en Albert van Dekema annex aan het hof van graaf Willem Lodewijk te Leeuwarden wordt door de staten gekocht voor 8895 gulden.
Hij had geen kinderen en testeerde te Jelsum in 1604,waarbij de nalatenschap kwam aan Schelte van Aebinga (kopie van zijn testament in T327-1643 en ook DDD 1-108).
Hij overleed op de begrafenis van Foockel van Botnia te Weidum.
Zie ook Grafschriften Roorda-IV-42.

2 Sybrant van Roorda, volgt onder VII-a.

3 Petronella van Roorda, overleden n 1613.
Zij was niet getrouwd.
HvF 16710 d.d.23-3-1613:Upcke van Burmania contra de gezusters Petronella en Haring van Roorda.
Zie ook T7-429.

VI-c Jurjen van Roorda, ook George, afkomstig uit Tzummarum, overleden Antwerpen 1553, zoon van Sybrant van Roorda (V-b) en Haring Heresdr van Hottinga.
Vermeld in GJB 1975-112 en GJB 1994-29.
T326-884:George van Roorda koopt land te Spannum van Sipcke Ebes (1548).
T3-122,123:volmacht voor George van Roorda (13-4-1549).
T3-138,139,144:instructies als gedeputeerde (12-10-1549).
In 1552 verkoopt hij met zijn vrouw renten uit Doetingasate te Marssum (GJB 2001-138).
T326-885:zijn testament uit 1553.
Jurjen was gehuwd met Doedt van Cammingha, overleden 16 apr 1590 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, dochter van Wytze van Cammingha en Rints Fransdr van Minnema.
T326-890:het testament van Doedt,weduwe van George.
Uit dit huwelijk:

1 Rints van Roorda, afkomstig uit Tzummarum, overleden 1617 *, begraven Stiens.
T7-429: herziening van een proces van Haring,Petronella en Perck van Roorda tegen haar zoons George,Hero,Sybrant en haar dochters Haring,Doedt en Ath.
GJB 1975-122:zij wordt als zuster van Haring en als moeder van Frau genoemd in het testament van Wilcke van Holdinga uit 1594.
Rints was gehuwd met Upcke van Burmania, geboren ± 1538, overleden 4 jun 1615 *, begraven Stiens 12 jun 1615 *, zoon van Here van Burmania en Frau van Stenstera.
Hij woonde te Stiens en is als genealoog de auteur van het "Burmaniaboek".
De Vrije Fries 27-119/176 (1924): inventaris van de collectie Burmania-Eysinga,voor het grootste deel afkomstig van Upcke.
N.L.1989-419/439:over het "Burmaniaboek" en de tekst van zijn testament d.d.13-6-1557.
Hij wordt genoemd te Leeuwarden op 18-3-1577 bij een lening aan de overheid.
HvF d.d.23-3-1613:Upcke van Burmania contra de juffers Petronella en Haringh van Roorda.
Voor zijn testament uit 1615 zie DDD1-173.
Zie verder GJB 2000-143.

2 Haring van Roorda, ook Harmck, overleden 1574.
Uit haar huwelijk 7 of 8 kinderen.Zie GJB 1975-103/124.
Haring was gehuwd met Wilcke van Holdinga, geboren Anjum ± 1540, overleden Leeuwarden 16 dec 1595 *, begraven Rinsumageest, zoon van Botte van Holdinga en Hack van Eysinga.
Hij erfde Eysingastate te Rinsumageest van zijn moeder.
Hij was tegen het Spaans bewind en vluchtte naar Emden.
Na terugkomst in 1580 werd hij Raadsheer bij het Hof van Friesland en liet een nieuwe Holdingastate bouwen bij Anjum.
Met zijn kinderen stierf het geslacht uit.
Zie ook GJB 1975-114/125 voor zijn 3 testamenten uit 1588,1591 en 1594.
Wilcke was weduwnaar van Teth van Sjaerda, overleden 16 feb 1561, begraven Rinsumageest, dochter van Hobbe van Sjaerda en Foockel Johansdr van Roorda.
Wilcke was later gehuwd met Helena Roelofsdr van Bunau, geboren ± 1535, overleden 11 dec 1613 ,78 jaar, begraven Britsum ,grafschrift, dochter van Roelof van Bunau en Cuneer van Martena, ,ook Cnierke.

VI-d Frans van Roorda, overleden Sneek 20 okt 1553, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Johan van Roorda (V-c) en Tieth Sydsdr van Scheltema.
In 1538 genoemd als grietman van Wymbritseradeel.Ook olderman te Sneek,waar hij woonde. .
HvF 16480-403 d.d.14-7-1529:met zijn broer Johan en zuster Rints als eisers. .
HvF 16481-701,71 d.d.14-7-1537 en 15-10-1538:Frans namens zijn vrouw His als gedaagde,samen met zijn zwager Goffe Piers en anderen. .
Hij wordt vermeld in het testament van Syds Tjaerda (1540) en was medevoogd over diens kinderen. .
Frans was gehuwd met His Piersdr Bonninga van Sjaerda, overleden Sneek 25 mei 1555 *, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Pier Bonninga van Sjaerda en Tryn Lollesdr van Ockinga. .
Zij kwam door haar eerste man in het bezit van de state te Terkaple. .
HvF 16481-blz.135 d.d.20-12-1538:haar broer Tjomme is overleden en haar man Frans behartigt haar rechten. .
Over de grafzerk uit 1556 van haar en haar man,zie GJB 1997-164. .
His was weduwe van Douwe Keimpes van Oenema, overleden 1517, begraven Terkaple, zoon van Keimpe Tjepckes van Oenema en Jel van Galama, of Ydt. .
Uit het huwelijk van Frans en His: .

1 Douwe van Roorda, geboren 23 okt 1536, volgt onder VII-b. .

VI-e Bave van Roorda, overleden n 1573, zoon van Frederick van Roorda (V-d) en Ael Bavesdr van Haersma. .
Hij is 1568-1573 voogd over de weeskinderen van Alef van Aylva,zijn zwager (zie GJB 1995-150 en GJB 2003-155,157). .
Bave was gehuwd (1) met Feick van Aylva, dochter van Alef van Aylva en Bauck van Offenhusen. .
Bave was gehuwd (2) met Sju Elingsdr van Elinga, afkomstig uit Goënga. .
Uit dit huwelijk: .

1 Frederick van Roorda, afkomstig uit Idskenhuizen, volgt onder VII-c. .

2 Ael van Roorda, overleden n 1612. .
Ael was gehuwd met Tjaert van Andringa, afkomstig uit Akkrum, overleden 9 feb 1612, zoon van Gosse Tjaerts van Andringa en Geel Reynardsdr. .

3 Sju van Roorda, ,ook Rints, overleden 1578. .
Sju was gehuwd met Rinnert Saeckles van Popma, afkomstig uit Weidum, overleden 20 jun 1594, zoon van Saeckle Rinnerts van Popma en Tryn van Rinia. .

VI-f Ruurd van Roorda, overleden 29 sep 1560, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Rienck van Roorda (V-e) en Rixt Ritskesdr van Juckema. .
Hij woonde met zijn vrouw op Orxmastate te Menaldum. .
Genoemd als voogd over de kinderen van zuster Anna (GJB 2001-108). .
T327-2734:Testament van Ruurd van Roorda de jonge te Menaldum (1560). .
Op zijn grafsteen de 8 kwartieren van zijn overgrootouders (Grafschriften IV-125). .
Ruurd was gehuwd met Hylck Galesdr van Galama, overleden Menaldum 24 nov 1596 *, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Gale van Galama en Aelcke van Walta. .
T313-88: scheiding van haar nalenschap tussen haar dochters Aelcke en Rixt van Roorda (1604). .
Zie ook Grafschriften IV-125. .
Hylck was later gehuwd met Here Lolles van Ockinga, overleden 11 jan 1587 *, begraven Franeker ,grafschrift, zoon van Lolle Heres van Ockinga en Ael van Hermana. .
Uit dit huwelijk: .

1 Aelcke Ruurdsdr van Roorda, afkomstig uit Menaldum, overleden 8 nov 1605 *, begraven Menaldum ,grafschrift. .
Zij verkocht in 1596 als weduwe een deel van een boerderij te Boksum. .
Zie ook Grafschriften IV-125. .
Aelcke was gehuwd met Werp van Juckema, overleden 15 mei 1587 *, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Werp van Juckema en Anna van Mockema. .
Hij woonde op Oedsmastate te Boksum en noemde zich ook wel Oedtsma. .
Zie ook Grafschriften IV-125. .

2 Rixt Ruurdsdr van Roorda, overleden 24 okt 1625 *, begraven Wirdum ,grafschrift. .
T342-05,nr.38:op 25-5-1615 als weduwe Cammingha te Wirdum bij de begrafenis van Isck van Feytsma. .
Begraven te Wirdum (grafschriften Roorda). .
Rixt was gehuwd met Wytze van Cammingha, afkomstig uit Wirdum, overleden 19 nov 1612 *, begraven Wirdum ,grafschrift, zoon van Watze van Cammingha en Frouck van Haerda. .
Hij woonde op Oenemastate bij Wirdum. .

3 Rienck van Roorda. .

VI-g Ruurd van Roorda, overleden 26 dec 1576 *, begraven Hennaard ,grafschrift, zoon van Johan van Roorda (V-f) en Anna Hesselsdr van Hanckema. .
Hij woonde te Hennaard. .
OFO II-367 d.d.9-8-1535:Ruurd en zijn vrouw Doutzen kopen land van Wybe Sybrens te Franeker. .
HvF 16481-869 d.d.26-2-1538: hij is eiser namens zijn vrouw Doutje Hans Sassingadr tegen Hessel Lolckes en Watze Hessels te Reen. .
T323-01/377:stukken betreffende Ruurd en zijn vrouw over de periode 1533/1589. .
Zie ook GJB 1984-14. .
In 1574 als dijkgraaf vermeld op de "Stiennen man" van Harlingen. .
Hij was gedeputeerde van Friesland in 1566 en 1576. Zijn naam en die van zijn vrouw op een zerk te Hennaard (de Vrije Fries XXIII). .
Ruurd is getrouwd v 1536 met Doutzen Hansdr van Sassinga, afkomstig uit Hennaard, overleden 21 aug 1585 *, begraven Hennaard ,grafschrift, dochter van Hans Hanses van Sassinga en Tjets Goslicksdr van Hiddema. .
Uit dit huwelijk: .

1 Hans van Roorda, volgt onder VII-d. .

2 Ulb van Roorda. .
Ulb was gehuwd met Tjerck van Herema, afkomstig uit Tjerkwerd, overleden v 1612, zoon van Johan van Herema en Syts Goslicksdr van Juwinga, ,ook Jongema. .
Tjerck was later gehuwd met Doutzen van Heslinga, overleden feb 1612 ,GEN 742, dochter van Yge van Heslinga en Jelck van Wynia. .

3 Ansck van Roorda, overleden 2 dec 1588, begraven Minnertsga ,grafschrift. .
T323-01/382:stukken over haar en haar man over de periode 1573/1580. .
Zie ook GJB 2001-101. Ansck is getrouwd 1564/1565 met Atte van Fernia, overleden 9 okt 1569, begraven Minnertsga. .
Atte was weduwnaar van Tryn Riencksdr van Roorda, overleden n okt 1563, dochter van Rienck van Roorda (V-e) en Rixt Ritskesdr van Juckema. .

4 Ath van Roorda, overleden Berlikum ,september 1615*, begraven aldaar 9 sep 1615. .
Zij woonde met haar tweede man op Hemmemastate te Berlikum. .
Ath is getrouwd 9 sep 1567 (1) met Rienck van Hemmema, ook Regnerus, geboren ± 1547, overleden v 1583, begraven Hitsum, zoon van Hette van Hemmema en Barbara Sickesdr van Gratinga. .
Eerst op Hemmemastate te Berlikum,later herenboer te Hitsum. .
T347-1184 en T348-4140:Zijn rekenboek met de uitgaven 1569-1573. .
Zie voor hem en zijn vrouw Ath ook GJB 1994-31/33. .
Ath is getrouwd 1583 (2) met Tading Seerps van Adèlen, overleden 14 feb 1624, begraven Berlikum. .
Hij wordt genoemd bij inventarisatie te Dronrijp (MEN 49-399). .
Zie Grafschriften IV-32. .
Volgens GJB 1994-33 zou hij al overleden zijn 1619/1620. .

5 Anna van Roorda, overleden 12 mrt 1585, begraven Emden ,grafschrift Rauwerd. .
Zij wordt genoemd met broer Johan in 1541 (T323-378) en bij koop van de helft van een sate te Tzummarum (GJB 2003-101). .
Anna was gehuwd met Aede van Heringa, overleden Emden 8 mei 1586, begraven aldaar ,grafschrift Rauwerd, zoon van Eelcke van Heringa en Womck van Jongema. .
Hij woonde te Rauwerd en erfde Heringastate te Marssum in 1575 van zijn broer Edo. .
Hij wordt in 1580 met zoon Eelcke vermeld als balling in Emden (C.E. en GJB 1968-41,42). .

6 Foockel van Roorda, overleden 14 okt 1590, begraven Hijum ,grafschrift. .
Zie voor haar en haar man GJB 1963-35 e.v. .
Inventarisatie te Leeuwarden d.d.21-10-1590 na haar overlijden. .
Foockel was gehuwd met Binnert van Heringa, overleden 9 sep 1583, begraven Hijum ,grafschrift, zoon van Binnert van Heringa en Deytzen van Elinga. .
Hij woonde te Hijum. .

7 Johan van Roorda, volgt onder VII-e. .
VI-h Hessel van Roorda, overleden 1565, zoon van Johan van Roorda (V-f) en Anna Hesselsdr van Hanckema. .
Hij woonde op Bongahuis te Oosterend. .
T345-30:Christoffer van Roorda verkoopt Bongahuys te Oosterend aan Hessel van Roorda en zijn vrouw Yd Hemmema. .
Recesboek HEN d.d.16-6-1553: Hessel van Roorda,bewoner van Bongahuis te Oosterend,verkoopt voor 6 goudguldens een rente uit zijn sate aan Pieter Walta met 3 jaar recht op wederkoop. .
HEN 20:sterfhuis Hessel van Roorda (11-5-1565). .
Hessel was gehuwd (1) met Tieth Janckesdr van Douma, afkomstig uit Oldeboorn, overleden n 1538, dochter van Jancko Douwema en Teth Remptsdr Luersma. .
HvF 16481-296 d.d.30-9-1539:Tieetke,echte huisvrouw Hessel Roorda,als beklaagde. .
Tieth was weduwe van Oene van Juwsma, afkomstig uit Wirdum, overleden v 1540, zoon van Douwe van Juwsma en His Saskersdr van Camstra. .
Uit het huwelijk van Hessel en Tieth: .

1 Teth van Roorda, overleden 7 jan 1606 *, begraven Oosterend ,grafschrift. .
T347-917:zij testeerde op 9-7-1596 op “Bongahuis” te Oosterend. .
“Bongahuis” is bestemd voor haar aangetrouwde nichten Womck en Foockel van Heringa,mits zij een wettige zoon of dochter zullen krijgen die dan Hessel Roorda of Teth Roorda zal heten. Foockel trouwde met Pieter van Eysinga en hun zoon Hessel Roorda was later als Hessel Roorda van Eysinga bezitter van “Bongahuis” .
. De 4 zathen te Oldeboorn en Akkrum zullen gaan naar haar man Eelcke evenals alle andere bezittingen voor zo ver niet anders bepaald. .
De kinderen van haar nicht Anna van Mockema (wie is dat ?) erven 5 zathen in Groningerland. .
Bovengenoemde Womck en Foockel erven een zathe te Bozum,resp. Oldeboorn. .
Andere erfgenamen zijn de wezen van zaliger Foockel,zuster van Hans Roorda (Foockel was overleden in 1590 en was getrouwd met Binnert van Heringa;de wezen zijn Rixt,Doutzen en Bendert Heringa). .
Ook erven Atke Roorda (zuster van zaliger Foockel) en de 4 kinderen van Jan Roorda (overleden 1589,broer van Foockel, en getrouwd met Machteld van Loo). .
Teth was gehuwd (1) met Sybrant van Osinga, overleden v 1580, zoon van Agge van Osinga en Rints van Aylva. .
Teth was gehuwd (2) met Eelcke van Heringa, overleden 15 jan 1606 *, begraven Oosterend ,grafschrift, zoon van Sascker van Heringa en Hil van Aebinga. .
In 1580 uit Winsum en met zijn vrouw als ballingen uit Baarderadeel (C.E.). .
Hij testeerde met zijn vrouw op “Bongahuis” te Oosterend in 1596 (EEE 4-161). .< p> 2 Anna van Roorda, overleden n 1592.
Anna wordt met haar man genoemd te Oosterend (GJB 1984-23,48). .
Zij verkoopt haar achtste deel in "Jorum" te Kubaard in 1576 aan Ruurd van Roorda en zijn vrouw Doutzen (HEN 40-38). .
In 1578 verhuurde zij de sate “Sonderlant” onder Lutkewierum (GJB 1991-34). .
Anna woonde in 1592 op “Bongahuis” te Oosterend. .
Had zij een buitenechtelijk kind ? (GJB 1984-23). .
Anna is getrouwd 1566 met Claes van Ysselmuiden. .
Hessel was gehuwd (2) met Ydt Hettesdr van Hemmema, dochter van Hette van Hemmema en Barbara Sickesdr van Gratinga. .

VI-i Popcke van Roorda, overleden n 1583, zoon van Popcke van Roorda (V-i) en Margaretha van Arnhem. .
T232-16,inv 8,11,12:Popcke van Roorda (1579). .
In 1580 ontvanger van kloostergoederen in Idaarderadeel. .
In 1583 ontvanger van de kloostergoederen uit Oostergo en Zevenwouden.Bernardus van Roorda (een broer?) staat dan voor een derde deel borg voor hem. (zie GJB 2002-120). .
Popcke was gehuwd met Sophia Bottesdr, afkomstig uit Utrecht. .
Uit dit huwelijk: .

1 Abraham van Roorda, geboren 1570, overleden Leeuwarden 22 aug 1649 ,in het 79e jaar, begraven Grouw ,volgens grafschrift. .
Grietman van Idaarderadeel 1620/1635. .
HvF 16792:op 22-7-1628 (acte 105) en op 13-9-1628 (acte 112) curator over Barbara van Ayta. .
Hij wordt genoemd in het stemkohier IDA 1640 als eigenaar van Rollema,samen met zijn broeders kinderen (GJB 1985-5 en ook GJB 1986-64). .
Verder bij decr.verkoop te Wartena 1644/1659 (GJB 1982-106). .
In 1601 (?) testeerde hij te Grouw t.g.v.zijn broers Popco en Andries Roorda onder last van vruchtgebruik voor zijn oom Carel van Roorda en legaten voor zijn zuster Maria en haar dochter Sophia (T310-17). .
Als eigenaar van Groot en Klein Roordastate te Grouw testeerde hij op 1-8-1645,waarbij zijn neef Carel van Roorda erfgenaam is en als naam van zijn moeder wordt genoemd Sophia Bottes (T310-18). .
Dit testament laat neef Carel registreren op 24-8-1655 (EEE-1-225v). .

2 Andries van Roorda, volgt onder VII-f. .

3 Popcke van Roorda, overleden v 1594, begraven Engelum ,grafschrift. .
Popcke was gehuwd met Gaets Wybesdr van Grovestins, overleden 28 jun 1594 ?, begraven Engelum ,grafschrift, dochter van Wybe van Grovestins en Johanna Bulter. .

4 Maria van Roorda, overleden n 1601 (?)..
Zie het testament van haar broer Abraham uit 1601 (?)..
Maria was gehuwd met N.N.. .

VII-a Sybrant van Roorda, overleden Groningen 1581, zoon van Goffe van Roorda (VI-b) en Mechteld van Naerden. .
Hij woonde op Roordaburg bij Franeker. .
In 1580 afkomstig uit Franekeradeel en als balling buiten Friesland,maar zijn vrouw bleef in Friesland (C.E.). .
Sybrant was gehuwd met Teth van Goslinga, overleden 17 jan 1600 *, begraven Franeker, dochter van Sipt van Goslinga en Perck Piersdr van Sjaerda. .
Teth was later gehuwd met Marten van Naerden, overleden Leeuwarden 15 okt 1631 *, zoon van Jacob van Naerden. .
Uit het huwelijk van Sybrant en Teth: .

1 Perck van Roorda, overleden 18 aug 1643, begraven Franeker. .
Zij woont in 1636 als weduwe op Roordaburg onder Franeker. .
Zie GJB 1952-26 op basis van LWD-142-104 d.d.3-6-1636. .
T313-89: Perck koopt land te Witmarsum van Tjalck van Hoytema, echtgenote van Hette van Hobbema. .
T7-429:herziening van een proces van haar en haar tantes Haring en Petronella contra de kinderen van Rints van Roorda. .
N.L.1886:het wapenbord voor haar in de Martinikerk te Franeker met 8 kwartieren van haar:Roorda,Hottinga,Naerden,Zuilen,Goslinga,Oenema,Sjaerda,Epinga. .
Perck was gehuwd met Pybe van Eminga, overleden 10 jan 1611 *, zoon van Syds van Eminga en Catharina van Roorda. .

VII-b Douwe van Roorda, geboren 23 okt 1536, overleden 23 mrt 1601, begraven Terkaple ,grafschrift, zoon van Frans van Roorda (VI-d) en His Piersdr Bonninga van Sjaerda. .
T313-86:Douwe ruilt land te Weidum met Juw van Botnia (1574). .
Douwe in 1580 als hoofdeling uit Sneek met zijn gezin in ballingschap (C.E.). .
Na zijn ballingschap vestigde hij zich op Oenemastate bij Terkaple (zie GJB 1997-135). .
Hij stelde een genealogie samen (zie o.a.GJB 1997-162). .
T323-01/379:stukken over Douwe en zijn eerste vrouw over de periode 1552/1589. .
T323-01/383:stukken over Douwe en zijn tweede vrouw over de periode 1595/1615. .

Voor de Roorda-grafsteen in de kerk van Terkaple zie het artikel in de Vrije Fries II (1842)-131/134 en GJB 1980-86/87.
Op de Roordasteen de 8 kwartieren,van zijn overgrootouders: Roorda x Hommema, Scheltema x Oedtsma, Sjaerda x Bonninga en Ockinga x Albada.
Ook voor zijn tweede vrouw Elisabeth de 8 kwartieren van haar overgrootouders. .
Douwe is getrouwd 1552 (1) met Tryn Sickesdr van Liauckema, overleden Oldenzaal 26 sep 1582, begraven aldaar, dochter van Sicke van Liauckema en Ymck Fransdr van Minnema.
Tryn is eerder getrouwd n 1544 met Doecke van Walta, overleden 20 jan 1551 *, begraven Sneek, zoon van Agge van Walta en Fedt Taeckesdr van Hermana.
Uit het huwelijk van Douwe en Tryn: .

1 Imck van Roorda, geboren okt 1558, overleden Sneek 15 dec 1558 ,oud 8 weken, begraven aldaar ,grafschrift.

2 His(?) van Roorda, geboren 1561, overleden Sneek 11 mei 1564 ,oud 3 jaar, begraven aldaar ,grafschrift.

3 Fransck van Roorda, overleden Rees 13 apr 1580.
Zij stierf met een kind in het kraambed.Voor haar graf zie GJB 1965-33 en voor de 8 kwartieren van het kind zie GJB 1965-34.
Fransck was gehuwd met Tiete van Cammingha, overleden Luik 3 aug 1593 , begraven aldaar, zoon van Tiete van Cammingha en Tryn van Hottinga. .
In 1580 om het R.K.geloof uit Friesland verbannen (C.E.). .
Kapitein in Spaanse dienst en als zodanig vermeld in 1586 bij de veldslag bij Boksum. .
Hij was na zijn oom Frans bezitter van het Camminghahuis in de Grote Kerkstraat. .
Tiete staat vermeld bij het opschrift uit 1574/1575 van de "Stiennen man" te Harlingen. .
Hij stierf zonder kinderen. .
Zie voor hem GJB 1965-33/34. .

4 Sicke van Roorda, overleden 15 okt 1583, begraven Oldenzaal. .
Hij werd bij zijn moeder begraven in Oldenzaal (C.E.). .

5 Anna van Roorda, overleden Sneek ,op 25-2-15..,oud 6 weken, begraven aldaar ,grafschrift.

6 Doecke van Roorda, overleden Sneek ,op 2-6-15..,oud 10 weken, begraven aldaar ,grafschrift.

. 7 N. van Roorda, overleden Sneek ,in 15..,oud 22 weken, begraven aldaar ,grafschrift.

Douwe is getrouwd 23 sep 1584 (2) met Elisabeth van Borghreef, overleden 6 apr 1615, begraven Mechelen ,grafschrift Terkaple. .
Zij was weduwe van Hendrik van Thijl. .
HEN 44-65 d.d.1607: als weduwe van Douwe koopt zij door niaar land te Waaksens. .
Zij en Douwe hadden geen kinderen,maar zij was wel zijn erfgenaam van de goederen te Terkaple. Zij nam Dirck ,de zoon van haar broer Jan, als haar zoon aan en maakte hem tot haar erfgenaam.Deze Dirck noemde zich Douwe Roorda de Borghreef en had kinderen bij Womck van Unia. .
Zie ook GJB 1980-86/87. .

VII-c Frederick van Roorda, afkomstig uit Idskenhuizen, overleden 4 jun 1613, zoon van Bave van Roorda (VI-e) en Sju Elingsdr van Elinga.

In 1581 te Sneek (GJB 2000-51).
Frederick was gehuwd (1) met Ulck Annesdr van Solckema, afkomstig uit Teroele, overleden v 1613, dochter van Anne Tjercks van Solckema en Sjouck Idzartsdr van Douma.
Frederick was gehuwd (2) met Haring Haringsdr van Andringa, overleden 14 jun 1604, dochter van Haring van Andringa en Anna van Andringa.
Uit dit huwelijk:

1 Ansck van Roorda, overleden n 1615.
Zij was niet getrouwd.
In 1615 komt zij in het bezit van 3/4 deel van een sate te Tjerkgaast en heeft Poppe van Roorda 1/4 deel.

2 Bave van Roorda, afkomstig uit Idskenhuizen, volgt onder VIII-a.

3 Haring van Roorda.
Hij was niet getrouwd.

4 Wob van Roorda, afkomstig uit Idskenhuizen, overleden 1 mrt 1616.
Wob is getrouwd Leeuwarden 13 mei 1604 met haar neef Saeckle Rinnerts van Popma, afkomstig uit Weidum, overleden 28 okt 1622, zoon van Rinnert Saeckles van Popma en Sju van Roorda.

5 Ulck van Roorda, afkomstig uit Idskenhuizen, overleden n 1616
Ulck is getrouwd voor het gerecht van Doniawrstal op 14 okt 1615 met Sierck van Donia, geboren Oosterend 2 feb 1557, overleden aldaar 30 jan 1616, begraven aldaar, grafschrift, zoon van Sierck van Donia en His Elingsdr
Sierck was weduwnaar van Maria Hettes van Albada,overleden 1612.

6 Poppe van Roorda, volgt onder VIII-b.

VII-d Hans van Roorda, overleden n jul 1595, zoon van Ruurd van Roorda (VI-g) en Doutzen Hansdr van Sassinga.
Hij woonde te Hennaard.
Zijn naam in 1574 op de "Stiennen man" van Harlingen.
In 1576 biedt hij land te koop aan (GJB 1984-23).
In 1579 spant Boudewijn van Loo tegen hem en anderen een proces aan (GJB 1997-134).
Hans was in 1580 wegens het R.K.geloof in ballingschap (C.E.).
Hij bepaalde in zijn testament dat de resten van zijn vrouw en kinderen uit Emden moesten worden overgebracht naar Hennaard.
T323-01/381:stukken over hem en Rixt over de periode 1563/1595.
Over hem en zijn zoons zie DVF 1993-103 e.v.
Hans is getrouwd 1563 met Rixt van Gerbranda, overleden Emden 1582, begraven aldaar, dochter van Johan van Gerbranda Roorda, ,ook Juw en Tjets Tjepckesdr van Goslinga.
In 1580 met kinderen in ballingschap in Emden (C.E.).
Uit dit huwelijk:

1 Johan van Roorda, overleden 1 aug 1586, begraven Douai.
Hij werd op 7-6-1582 ingeschreven aan de universiteit van Keulen en studeerde daarna te Douai.
Zie DVF 1993-103.

2 Tjets van Roorda, overleden Emden v 1595, begraven aldaar.

3 Ath van Roorda, overleden Emden v 1595, begraven aldaar.

4 Johan van Roorda, overleden Emden v 2 apr 1595, begraven aldaar.
Hij werd op 29-10-1590 ingeschreven aan de universiteit van Keulen en studeerde daarna te Douai (1592).
Zie DVF 1993-103.

5 Ruurd van Roorda, volgt onder VIII-c.

VII-e Johan van Roorda, overleden 1589, zoon van Ruurd van Roorda (VI-g) en Doutzen Hansdr van Sassinga.
In 1576 is hij raadsheer te Spiers en wordt hij genoemd met zijn vader Ruurd (HEN 40-307).
Dr.Johan van Roorda is in 1579 in ballingschap (C.E.) in Keulen als hij zijn bezit te Kubaard (state "Jorum") bij testament vermaakt aan zijn oudste zoon Watze.
Zie T323-01/381
Johan was gehuwd met Machteld van Loo, overleden mrt 1615 *, dochter van Boudewijn van Loo en Jacomyne van Kerckwerve.
Zij verbleef in 1580 in Friesland toen haar man als balling verbleef in Keulen (C.E.).
Als weduwe krijgt zij bij scheiding/deling in 1589 voor haar kinderen een deel van "Jorum" te Kubaard (T323-01/377).
Als requirante zie HvF d.d.18-4-1592.
Uit dit huwelijk:

1 Watze van Roorda, volgt onder VIII-d.

2 Jacomijn van Roorda.
Jacomijn is ondertrouwd Leeuwarden mrt 1612 en getrouwd aldaar 17 apr 1612 (1) met Daniël van Hattem, kapitein in het leger.
Jacomijn was gehuwd (2) met Bernhard van Welderen.

3 Machteld van Roorda.
Machteld is ondertrouwd Leeuwarden okt 1613 en getrouwd aldaar 13 okt 1613 met Adriaen van Druiten, gedeputeerde van Gelderland.

4 Anna van Roorda.
Anna was gehuwd met Frans van Scheltema.
Niet vermeld in de genealogie Scheltema.
VII-f Andries van Roorda, overleden 1 aug 1626, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, zoon van Popcke van Roorda (VI-i) en Sophia Bottesdr.
Hoogleraar logica te Franeker 1611/1621 en daarna rentmeester van de domeinen van Friesland 1621-1626.
Zie ook N.L.1886-72 en GJB 1993-114.
Grafschrift zie Walle 3740.
Andries is getrouwd Leeuwarden 6 jul 1606 met Anna Epesdr van Juckema, afkomstig uit Sexbierum, overleden n 31 mrt 1627, dochter van Epe van Juckema en Lolck van Feddinga.
Zij behoort niet tot de bekende familie Juckema.
HOF 16792 d.d.31-3-1627 (acte 42):weduwe Antje Juckema,samen met de zoons Carel (ca.18 jaar) en Ruurd (in het 16e jaar),vraagt voogdij aan voor haar kinderen Popcke en Sophia.Voogden worden Dr.Meinardus Aertsma en Dr.Joannes Juckema.
Uit dit huwelijk:

1 Carel van Roorda, geboren ± 1609, volgt onder VIII-e.

2 Ruurd van Roorda, geboren 1612, overleden Amsterdam 29 feb 1652 ,in het 40e jaar, begraven Grouw ,volgens grafschrift.
Secretaris van Idaarderadeel.

3 Popcke van Roorda, overleden 1630.
Genoemd in 1630.

4 Sophia van Roorda, overleden n 1668.
Met haar man en dochters genoemd in GJB 1976-37,40,41.
Voor haar dochter Anna van Velsen zie GJB 1993-115.
Voor haar zoon Johannes van Velzen zie GJB 2002-123.
Sophia is getrouwd v 1656 met Benedictus van Velsen, overleden v 1668.

VIII-a Bave van Roorda, afkomstig uit Idskenhuizen, overleden 18 dec 1633, zoon van Frederick van Roorda (VII-c) en Haring Haringsdr van Andringa.
T347-455:Bave van Roorda vraagt ontslag aan de Staten van Friesland (1626).
Bave was gehuwd met Dorothea Oenesdr van Wytsma, overleden n 1633, dochter van Oene van Wytsma en Doedt Siercksdr van Donia.
Uit dit huwelijk:

1 Frederick van Roorda, overleden 24 okt 1675.

2 Haring van Roorda.
Hij was niet getrouwd.

3 Oene van Roorda, overleden Birdaard 1670.

VIII-b Poppe van Roorda, overleden Idskenhuizen 23 jan 1616 *, zoon van Frederick van Roorda (VII-c) en Haring Haringsdr van Andringa.
Poppe was gehuwd (1) met Hisck Fransdr Huyghis, dochter van Frans Huyghis en Geel Hesselsdr van Bootsma.
Poppe was gehuwd (2) met Elisabeth Dircksdr van Baerdt, geboren 1593, overleden 14 okt 1638.
Elisabeth is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 27 nov 1619 en getrouwd aldaar 18 dec 1619 met Rienck van Andringa, overleden 13 jan 1627, zoon van Tjaert van Andringa en Ael van Roorda.
Uit het huwelijk van Poppe van Elisabeth:

1 Frederick van Roorda, geboren ± 1615, volgt onder IX-a.
VIII-c Ruurd van Roorda, overleden 3 feb 1636, zoon van Hans van Roorda (VII-d) en Rixt van Gerbranda.
HvF d.d.27-1-1626:Ruurd van Roorda c.s.contra His van Roorda.
T313-90: scheiding van roerende goederen uit de nalatenschap van Ruurd van Roorda, Deytzen van Heringa en Tietske van Roorda.
T323-01/384:stukken over de periode 1600/1655 in Menaldumadeel betreffende Ruurd,zijn vrouw en hun dochter Tietke.
Ruurd was gehuwd in Menaldumadeel 7 okt 1599 met zijn nicht Deytzen van Heringa, overleden 29 aug 1636, dochter van Binnert van Heringa en Foockel van Roorda.
Uit dit huwelijk:

1 Binnert van Roorda, geboren ± 1610, volgt onder IX-b.

2 Joucke van Roorda, geboren n 1620, overleden n 1635.

3 Rixt van Roorda, overleden v 30 okt 1654.
T323-01/386:testament van Rixt en haar broer Binnert (1637).
Zie LWL 69 acte 412 d.d.30-10-1654:na haar overlijden wordt door haar man en haar broers Jan van Roorda,kapitein,en Hans van Roorda te Hennaard,voogdij aangevraagd voor haar zoon Binnert,14 jaar.Voogd wordt Willem Hylkes.
Rixt was gehuwd met Frederick Sirtema van Grovestins, overleden 30 jul 1669, begraven Leeuwarden,Westerkerk, zoon van Idzart van Grovestins en Franscke van Jongema. Hij testeerde met zijn 2e vrouw op 24-2-1669.
Frederick is daarnaast getrouwd apr 1648 (2) met Rints van Burmania, geboren 14 aug 1619, overleden Leeuwarden feb 1685, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk 3 mrt 1685, dochter van Bocke van Burmania en Frau van Burmania.

4 Hans van Roorda, overleden 1679.
Hij woonde te Hennaard.
T323-01/390:stukken over hem (1672/1673).
Hans was gehuwd met Syck Gauckema.

5 Jan van Roorda, overleden 1672 ,ongehuwd.

Kapitein in het leger.

6 Foockel van Roorda, afkomstig uit Hennaard in 1632, overleden 29 aug 1636.
HvF 16792 d.d.16-5-1635 (acte 368):Dr.Viglius van Ayta,als man en voogd over Foockel van Roorda,vraagt voogdij aan voor Joucke van Roorda,onder de 14 jaar,broer van Foockel.Voogd wordt Hessel Roorda van Eysinga,grietman van Leeuwarderadeel (zie ook acte 369 d.d.26-5-1635).
HvF 16792 d.d.20-9-1636 (acte 436):haar oom,Bernard van Heringa,vraagt voogdij aan voor haar minderjarige kinderen Wigle,Ruurd en Hector.Voogd wordt haar broer Hans van Roorda.
HvF 16792 d.d.28-10-1636 (acte 441):Hans van Roorda,voogd over Viglius en Ruurd van Ayta,vraagt de benoeming van Arnoldus Bolten als advocaat om de belangen te behartigen van zijn pupillen bij het proces dat hun overleden vader begonnen was tegen Ida,Reynsck,Barbara en Hiskia van Ayta.
Foockel is getrouwd Leeuwarden 25 sep 1632 ,voor het gerecht, met Wigle van Aytta, ook Viglius, afkomstig uit Swichem in 1632, overleden 1635, zoon van Wigle van Aytta, ook Viglius en Cunira Pietersdr van Teetlum.
Zie voor hem en zijn vrouw HvF d.d.21-12-1635 en HvF d.d.27-10-1636.

7 Tjets van Roorda, overleden te Swichem.

VIII-d Watze van Roorda, overleden 18 feb 1614 *, zoon van Johan van Roorda (VII-e) en Machteld van Loo.
Watze erfde in 1589 van zijn vader de state "Jorum" te Kubaard (T323-01).
Hij verhuurde in 1606 voor zijn moeder land te Kubaard (HEN 44-186).
Watze is ondertrouwd Leeuwarden 25 mrt 1603 en getrouwd aldaar 13 apr 1603 met Ursel van Scheltema, afkomstig uit Bornwird, overleden 16 nov 1615 *, dochter van Sippe van Scheltema en Bauck Wopckesdr van Douma.
Uit dit huwelijk:

1 Machteld van Roorda, overleden n 4 mei 1660.
Zij testeerde als weduwe op 17-7-1657 (GJB 1964-26) en op 4-5-1660 te Deinum (EEE3-290 en T347-906).
Over haar testament zie ook GJB 1999--219.
T322-06 en T323-01/389:stukken over Machteld,weduwe Ruurd Feytsma (1660).
Machteld is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 30 apr 1631 ,gerecht en getrouwd aldaar 22 mei 1631 met Ruurd van Feytsma, overleden v 17 jul 1657, zoon van Bocke van Feytsma en Haring van Burmania.
Ruurd werd na het overlijden van zijn oom Hessel eigenaar van Feytsmastate (stem 24 Hallum) en hij wordt daar in het stemkohier 1640 genoemd.
Na 1646 ook eigenaar van Sierdsmastate te Deinum.
Zijn naam en die van zijn vrouw op de kerkklok van Hallum uit 1648.
Hij was in 1631 vaandrig en later kapitein bij de infanterie.
Zie ook N.O.I-172 en GJB 1964-26.

2 Bauck van Roorda, overleden 24 jan 1667.
Zie GJB 1964-26,27,41.
Bauck is getrouwd 1633 ,6-10-1633 3e pr.Leeuwarden met Ritscke van Eysinga, gedoopt Leeuwarden 18 mrt 1603, overleden 19 dec 1652, zoon van Aede van Eysinga en Foeck Jeltesdr van Eelsma.
Grietman van Kollumerland 1639/1653.
In 1640 is hij met zijn vrouw eigenaar van "Jorum",stem 3 Kubaard. Dit bezit kwam van zijn schoonvader Watze van Roorda.
In 1644 met zijn vrouw als echtpaar te Kollum (GJB 1997-12).

3 Johan van Roorda, volgt onder IX-c.

VIII-e Carel van Roorda, geboren ± 1609, overleden Idaard 4 jan 1670 ,60 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Andries van Roorda (VII-f) en Anna Epesdr van Juckema.
Hij was grietman van Idaarderadeel 1634-1670 (zie ook GJB 1985-5 en 1993-114).
Zijn naam op de kerkklok van Grouw uit 1653 en op die van Wartena uit 1657.
Hij testeerde met zijn vrouw te Idaard op 7-1-1668 t.b.v.zijn zuster Sophia,weduwe Velsen (T310-20).
Dit testament laat zijn weduwe op 13-12-1670 registreren (EEE-4-5/7).
Begraven in de Galileërkerk te Leeuwarden ? Ook daar een grafschrift (zie Grafschriften III-44).
Carel is ondertrouwd Leeuwarden 18 nov 1648 en getrouwd aldaar 3 dec 1648 met Lisck van Wissema, ook Lucia, geboren Leeuwarden 26 jul 1618, overleden 6 mrt 1680, begraven Idaard ,grafschrift, dochter van Sabe van Wissema en Ida Wolphertsdr van Lezaen.
Zij testeerde kinderloos op 27-10-1670 te Leeuwarden.Dit testament werd op 28-12-1671 geregistreerd (EEE-4-101v/103v).
Ook testeerde zij op 17-2-1673,geregistreerd op 6-3-1673,maar naderhand doorgehaald (EEE-4-147/148v).
Zie ook GJB 1993-89 en 114.
Begraven in de Galilëerkerk te Leeuwarden ? Ook daar een grafschrift, maar de overlijdensdatum niet ingevuld (zie Grafschriften III-44).
Lisck is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 jun 1673 en getrouwd Swichem 25 jun 1673 met Wytze Alef van Popma, overleden n 1673, zoon van Reyn van Popma en Fedt Wytzesdr van Beyma.
Uit het huwelijk van Carel en Lisck:

1 Ida van Roorda, overleden okt 1653, begraven Idaard ,grafschrift.

IX-a Frederick van Roorda, geboren ± 1615, overleden Heeg 29 jul 1665 ,50 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Poppe van Roorda (VIII-b) en Elisabeth Dircksdr van Baerdt.
Hij was grietman van Lemsterland 1641-1665.
HvF 16792 acte 445 d.d.2-12-1636:Tjaart van Andringa (16 jaar) en Poppe van Andringa (15 jaar) vragen voogdij aan,gesterkt met hun halfbroer Frederick van Roorda.
HvF 16815-8:zijn kinderen zijn betrokken bij decr.verkoop te Marrum (1671/1676)

Frederick was gehuwd met Anna Christina van Harinxma, geboren Emden 18 jul 1634, overleden 5 okt 1662 ,28 jaar, begraven Heeg ,grafschrift, dochter van Haring van Harinxma en Geertruida van Quadt.
Uit dit huwelijk:

1 Elisabeth van Roorda, geboren Heeg ± 1652.
Zie voor haar en haar voorouders N.L.1963-400/406.
Zij deed op 5-11-1670 geloofsbelijdenis te Heeg.

Elisabeth is getrouwd ± 1674 met Andries Henricus van Hecking, geboren 1650, overleden 1708.

2 Poppe van Roorda, geboren ± 1655, overleden 25 sep 1691 ,36 jaar, begraven Heeg.
Poppe is getrouwd Heeg 16 mei 1686 met zijn nicht Anna Christina van Harinxma, geboren ± 1665, overleden 18 dec 1694 ,29 jaar, begraven Heeg, dochter van George van Harinxma, ,77 jaar en Gerbrecht Maria van Dunnewoldt.
Uit dit huwelijk:

A Anna Christina van Roorda, gedoopt Joure 17 feb 1687, overleden voor 1692

B Gerbrich Maria van Roorda, gedoopt Leeuwarden 28 sep 1688.
Gerbrich is getrouwd 12 juli 1711 met Ignatius Bruno van Hoen

C Anna Christina van Roorda, gedoopt Leeuwarden 9 maart 1692.
Anna is getrouwd met Gerhard Floris van Erp, in 1719 vermeld te Groningen.

D misschien Maria van Roorda, volgens SFA geboren als tweede dochter 1687/1688.

IX-b Binnert van Roorda, geboren ± 1610, overleden Tjalhuizum 31 mrt 1666 ,56 jaar, begraven Hennaard ,grafschrift, zoon van Ruurd van Roorda (VIII-c) en Deytzen van Heringa.
T323-01/386:testament van hem en zijn zuster Rixt (1637).

Binnert was gehuwd met Bauck Laesdr van Glins, geboren ± 1619, overleden Tjalhuizum 10 jan 1655 ,36 jaar, begraven Hennaard ,grafschrift, dochter van Laes van Glins en Jouwertje Bants.
Uit dit huwelijk:

1 Deytzen van Roorda, afkomstig uit Dronrijp, geboren ± 1645, overleden Hennaard 8 mei 1702 ,57 jaar, begraven Dronrijp.
Zij erfde Hobbemastate te Dronrijp.
In 1677 afkomstig uit Koudum.
T323-01/391:stukken over haar en haar man Sjuck over de periode 1677/1683.
Genoemd op 8-8-1698 bij de voornaamste princepalen van Dronrijp.
Zie verder GJB 1963-54 e.v.
Deytzen is getrouwd Dronrijp 15 jan 1665 (1) met Jarich Sirtema van Grovestins, geboren v 1640, overleden aug 1672, zoon van Sicke Sirtema van Grovestins en Margaretha van Cammingha.
Hij was grietman van H.O.N. vanaf ongeveer 1660 tot 1672.
Deytzen is in ondertrouw gegaan Ee 13 jan 1677 (2) met Sjuck Aebinga van Humalda, overleden 19 apr 1679, begraven Ee, zoon van Frans van Humalda en Ebel van Meckema.
Hij woonde op Humaldastate te Ee en testeerde daar op 13-4-1679.
Zie verder GJB 1988-81 en N.O.II-296.
Sjuck is eerder getrouwd Sexbierum 18 jan 1657 met Catharina van Hottinga, gedoopt Sexbierum 24 apr 1631, overleden 16 jan 1675, dochter van Douwe van Hottinga en Syts Tjallingsdr van Sixma.

IX-c Johan van Roorda, overleden 29 mrt 1657, begraven Hardegarijp ,grafschrift, zoon van Watze van Roorda (VIII-d) en Ursel van Scheltema.
Autorisatie HvF d.d.1-11-1647:zijn vrouw Ida is overleden en hij laat voor zijn zoon Valerius (Watze),18 jaar ,als curator benoemen Dr.Albertus van Loo.
Valerius heeft als halfbroer en halfzuster Sabius en Lysbeth van Wissema.
Hij was rekenmeester van Friesland (grafschrift).
Johan is ondertrouwd 13 juni 1628 Leeuwarden en getrouwd aldaar 6 jul 1628 met Ida Wolphertsdr van Lezaen, overleden n 20 nov 1639 ,voor 1648, dochter van Wolphert van Lezaen en Genoveva van Rataller.
Zij testeerde te Hardegarijp als vrouw van Johan van Roorda op 20-11-1639 (EEE1-226/227v;op 24-8-1655 laat schoonzoon Carel van Roorda dit registreren).
Ida is eerder getrouwd 15 aug 1613 met Sabe van Wissema, overleden 10 jul 1623 *, zoon van Jan van Wissema en Lisck van Eninga.
Uit het huwelijk van Johan en Ida:

1 Watze van Roorda, geboren ± 1629, overleden 8 apr 1670 ,41 jaar, begraven Hardegarijp ,grafschrift.
In 1665 aangesteld als grietman van Rauwerderhem;hij bleef dat tot zijn overlijden in 1670.
Hij was niet getrouwd.,
Overgenomen en met toestemming van Simon Wierstra Dokkum.

INDEX

Adèlen
Riem van, V-e-2.
Tading Seerps van, VI-g-4.
Adeler
Jacob Vormen, V-e-5.
Aebinga
Goffe van, I-2.
Hil van, VI-h-1.
Aggema
Bauck Pietersdr van, V-b-5.
Albada
Agge Sickes van, III-c-1.
Sicke Ruurds van, III-c-1.
Sjouck van, III-c.
Alberda
Luyrt Reynis, VI-a-1.
Amama
Frouck van, III-b-1.
Andrée
Poppe Martijn van, VIII-c-3.
Andringa
Anna van, VII-c.
Gosse Tjaerts van, VI-e-2.
Haring Haringsdr van, VII-c, VIII-a, VIII-b.
Haring van, VII-c.
Rienck van, VIII-b.
Tjaert van, VI-e-2, VIII-b.
Arnhem
Margaretha van, V-i, VI-i.
Aylva
Alef van, VI-e.
Douwe van, I.
Feick van, VI-e.
Rints van, VI-h-1.
Sjoerd van, V-f-3.
Syts van, I, II.
Watze van, V-f-3.
Aytta
Syts Rintzesdr van, IV-e-1.
Wigle van, VIII-c-6.

Baerda
Syts Douwesdr van, V-e.
Baerdt
Elisabeth Dircksdr van, VIII-b, IX-a.
Bants
Jouwertje, IX-b.
Beyma
Fedt Wytzesdr van, VIII-e.
Lieuwe Sjoerds van, V-a-3.
Sjoerd Lieuwes van, V-a-3.
Bolta
Luypck Sjoerdsdr van, III-b-1.
Bonga
Hessel van, V-c-3.
Syds van, V-c-3.
Bootsma
Bauck Taeckesdr van, IV-e-1.
Geel Hesselsdr van, VIII-b.
His Siercksdr van, VII-a.
Borghreef
Elisabeth van, VII-b.
Botnia
Ansck Tjallingsdr van, V-f-1, V-h-3.
Jel van, V-a-3.
Syds van, V-a-3.

Tjalling van, V-f-1, V-h-3.
Bulter
Johanna, VI-i-3.
Bunau
Helena Roelofsdr van, VI-c-2.
Roelof van, VI-c-2.
Burmania
Bauck Riencksdr van, V-a-1.
Bocke van, VIII-c-3.
Douwe van, V-b-5.
Eeck Tjaertsdr van, III-b-1.
Frau van, VIII-c-3.
Haring van, VIII-d-1.
Here van, VI-c-1.
Pier van, V-b-5.
Rienck Upckes van, III-b-1.
Rints van, VIII-c-3.
Tjaert van, III-b-1.
Upcke van, VI-c-1.

Cammingha
Doedt van, VI-c.
Graets van, III-b-1.
Haye van, V-h-2.
Margaretha van, IX-b-1.
Pieter van, III-b-1, V-h-2.
Sjouck Hayesdr van, V-b-2.
Tiete van, VII-b-3.
Watze van, VI-f-2.
Wytze van, V-b-2, VI-c, VI-f-2.
Camstra
Bauck van, V-a-3.
Catharina van, VI-f.
His Saskersdr van, VI-h.
Rienck van, IV-b.
Syts Riencksdr van, IV-b, V-e.
Tjets van, VI-c-2.

Dekema
Albert van, VI-b-1.
Anna van, VI-f.
Hylck van, V-g, V-h.
Jarich van, VI-f.
Pieter van, VI-b-1.
Ydt van, V-b-4, V-e-4, VI-g-3.
Donia
Auck Siercksdr van, VII-a.
Auck van, VII-a.
Doedt Siercksdr van, VIII-a.
Sierck van, VII-a.
Sjouck Popckesdr van, II-4.
Douma
Bauck Wopckesdr van, VIII-d.
Epe Douwes van, VI-c-2.
Idzert Epes van, VI-c-2.
Sjouck Idzartsdr van, VII-c.
Tieth Janckesdr van, VI-h.
Douwema
Jancko, VI-h.
Druiten Adriaen van, VII-e-3.
Dunnewoldt
Gerbrecht Maria van, IX-a-2.

Eelsma
Foeck Jeltesdr van, VIII-d-2.
Rippert Wygers van, V-g.
Wyger van, V-g.
Elinga
Catharina van, V-g.
Deytzen van, VI-g-6.
N. van, V-g.
Sju Elingsdr van, VI-e, VII-c.
Eminga
Fouwel van, III-b-1, V-h-2.
Jets Sydsdr van, V-b-5.
Minne van, V-g-2.
Pybe van, VII-a-1.
Rienck van, V-b-2.
Syds van, V-g-2, VII-a-1.
Eninga
Lisck van, IX-c.
Epinga Swob Hobbesdr van, V-g.
Teth Hobbesdr van, V-f-5.
Eysinga
Aede van, VIII-d-2.
Hack van, VI-c-2.
Ritscke van, VIII-d-2.

Feddinga
Lolck van, VII-f.
Fernea
Auck van, V-d-1.
Fernia
Atte van, V-e-4, VI-g-3.
Feytsma
Bocke van, VIII-d-1.
Ruurd van, VIII-d-1.
Wick Hesselsdr van, V-g-1.

Galama
Gale van, VI-f.
Hylck Galesdr van, VI-f.
Jel van, VI-d.
Ydt Ottesdr van, V-a-4.
Gauckema
Syck, VIII-c-4.
Gerbranda
Bauck van, IV-d-5.
Douwe van, III-b-5.
Eda van, III-b-5.
Rixt van, VII-d, VIII-c.
Gerbranda Roorda
Johan van, VII-d.
Glins
Bauck Laesdr van, IX-b.
Both Riencksdr van, IV-a.
Laes van, IX-b.
Rienck van, IV-a.
Goslinga
Frouck Feyesdr van, V-c.
Pier van, V-a-3.
Sipt van, V-a-3, VII-a.
Teth van, VII-a.
Tjepcke van, VII-a.
Tjets Tjepckesdr van, VII-d.
Gratinga
Barbara Sickesdr van, VI-g-4, VI-h.
Bocke van, V-b-4.
Douwe van, V-e-4, VI-g-3.
Sicke van, V-b-4, V-e-4, VI-g-3.
Grovestins
Frederick Sirtema van, VIII-c-3.
Gaets Wybesdr van, VI-i-3.
Idzart van, VIII-c-3.
Jarich Sirtema van, IX-b-1.
Sicke Sirtema van, IX-b-1.
Wybe van, VI-i-3.

Haerda
Fedde van, VII-a.
Frouck van, VI-f-2.
Pybe van, VII-a.
Haersma
Ael Bavesdr van, V-d, VI-e.
Hanckema
Anna Hesselsdr van, V-f, V-h-3, VI-g, VI-h.
Hessel, V-f.
Harinxma
Anna Christina van, IX-a, IX-a-2.
Douwe van, V-a-1.
George van, IX-a-2.
Haring van, V-a-1, IX-a.
Hylck Aggesdr van, III-b-4.
Mary van, VII-b.
Tjets Haringsdr van, V-a, V-b.
Ydt Sytzesdr van, VI-a.
Hattem
Daniël van, VII-e-2.
Hecking
Andries Henricus van, IX-a-1.
Hemmema
Doecke van, II-4.
Hette van, II-4, VI-g-4, VI-h.
Rienck van, VI-g-4.
Ydt Hettesdr van, VI-h.
Herema
Gerrolt van, III-b-4.
Johan van, VI-g-2.
Taecke van, III-b-4.
Tieth Johansdr van, VII-b.
Tjerck van, VI-g-2.
Heringa
Aede van, VI-g-5.
Binnert van, VI-g-6, VIII-c.
Deytzen van, VIII-c, IX-b.
Eelcke van, VI-g-5, VI-h-1.
Sascker van, VI-h-1.
Hermana
Ael van, VI-f.
Catharina Taeckesdr van, IV-d, V-g, V-h.
Fedt Taeckesdr van, VII-b.
Hobbe van, V-g-1.
Taecke van, IV-d.
Wybren van, V-g-1.
Heslinga
Doutzen van, VI-g-2.
Yge van, VI-g-2.
Hettema
Feycke van, IV-e-1.
Hette van, IV-e-1.
Hettinga
Epe van, V-a-4.
Etheke Tietesdr van, IV-a.
Teth van, V-a-4.
Hiddema
Eesck van, IV-d-5.
Tjets Goslicksdr van, VI-g.
Holdinga
Botte van, III-b-1, VI-c-2.
Wilcke van, III-b-1, VI-c-2.
Hommema
Frederick van, IV-a.
Rints Tietesdr van, V-b-2.
Ymck Fredericksdr van, IV-a, V-a, V-b, V-c, V-d.
Hottinga
Catharina van, IX-b-1.
Douwe van, IX-b-1.
Frouck van, V-f-1, V-h-3.
Haring Heresdr van, V-b, VI-b, VI-c.
Here van, V-a, V-b.
Jel Heresdr van, V-a, VI-a.
Tryn van, VII-b-3.
Hoytema
Hoyte Bottes Uninga van, V-a-4.
Hoyte van, IV-d-5.
N. Hoytesdr van, IV-d-5.
Otte Uninga van, V-a-4.
Wypck Simonsdr van, V-a-4.
Humalda
Frans van, IX-b-1.
Sjuck Aebinga van, IX-b-1.
Huyghis
Frans, VIII-b.
Hisck Fransdr, VIII-b.

Idserda
Tryn Haycodr van, IV-c-1.

Jaersum
Ath, II, III-a, III-b, III-c.
Jarla
Eelck Bottesdr van, V-g-2.
Jongema
Foockel Hesselsdr van, V-f.
Foockel Laesdr van, VII-b.
Franscke van, VIII-c-3.
Laes Agges van, VII-b.
Womck van, VI-g-5.
Juckema
Ael Werpsdr van, IV-d.
Anna Epesdr van, VII-f, VIII-e.
Epe van, VII-f.
Ritscke van, V-e.
Rixt Ritskesdr van, V-e, VI-f, VI-g-3.
Werp van, VI-f-1.
Juwinga
Goslick van, VI-a.
Juw van, III-b.
Rints Juwsdr van, III-b, IV-b, IV-c, IV-d.
Syts Goslicksdr van, VI-g-2.
Teth Goslicksdr van, VI-a.
Juwsma
Douwe van, VI-h.
Ebel Riencksdr van, II-4.
Oene van, VI-h.
Rienck van, II-4.

Kerckwerve
Jacomyne van, VII-e.

Lezaen
Ida Wolphertsdr van, VIII-e, IX-c.
Wolphert van, IX-c.
Liauckema
Sicke van, VII-b.
Tryn Sickesdr van, VII-b.
Loo
Boudewijn van, VII-e.
Catharina van, VI-b-1.
Machteld van, VII-e, VIII-d.
Luersma
Teth Remptsdr, VI-h.

Martena
Cuneer van, VI-c-2.
Meckema
Ebel van, IX-b-1.
Minnema
Frans Sipckes van, V-b-2.
Rints Fransdr van, V-b-2, VI-c.
Ymck Fransdr van, VII-b.
Mockema
Anna van, VI-f-1.
Taeck van, V-a-3.

Naerden
Jacob van, VII-a.
Maerten van, VI-b.
Marten van, VII-a.
Mechteld van, VI-b, VII-a.

Ockinga
Here Lolles van, VI-f.
Lolle Heres van, VI-f.
Tryn Lollesdr van, VI-d.
Oedtsma
Syts Hommesdr van, V-c.
Oenema
Douwe Keimpes van, VI-d.
Keimpe Tjepckes van, VI-d.
Offenhusen
Bauck van, VI-e.
Douwe van, V-d-1.
Hans van, V-d-1.
Onsta
Hil van, II-4.
Osinga
Agge van, VI-h-1.
Sybrant van, VI-h-1.

Popma
Haring van, IV-d-5, V-e-5.
Hercke van, V-e-2.
Popck Riencksdr van, III-b-5.
Reyn van, VIII-e.
Rienck van, V-e-2.
Rinnert Saeckles van, V-c, VI-e-3, VII-c-4.
Saeckle Rinnerts van, VI-e-3, VII-c-4.
Saeckle van, V-c.
Wybe van, IV-d-5, V-e-5.
Wytze Alef van, VIII-e.
Poppinga
Catharina van, III-c-1.

Quadt
Geertruida van, IX-a.

Rataller
Genoveva van, IX-c.
Regnalda
Taecke van, III-c.
Tjets Taeckesdr van, III-c.
Rheen
Hessel Lolckes van, IV-e-1.
Lolcke Hessels van, IV-e-1.
Rinia
Ath van, IV-a.
Margaretha Wilckesdr van, V-e-5.
Tryn van, VI-e-3.
Roorda
Abraham van, VI-i-1.
Ael van, VI-e-2, VIII-b.
Aelcke Ruurdsdr van, VI-f-1.
Andries van, VI-i-2, VII-f, VIII-e.
Anna Riencksdr van, V-e-2.
Anna Sybrantsdr van, V-b-5.
Anna van, V-i-3, VI-g-5, VI-h-2, VII-b-5, VII-e-4.
Ansck van, V-e-4, VI-g-3, VII-c-1.
Ath van, III-b-4, VI-g-4, VII-d-3.
Bauck van, VIII-d-2.
Bave van, V-d-2, VI-e, VII-c, VII-c-2, VIII-a.
Binnert van, VIII-c-1, IX-b.
Carel van, V-i-1, VII-f-1, VIII-e.
Catharina van, I-2, III-a, IV-a-2, V-g-2, V-h-2, VII-a-1.
Christoffel van, V-a-2, VI-a.
Deytzen van, IX-b-1.
Doecke van, VII-b-6.
Douwe van, VI-d-1, VII-b.
Eets van, IV-a-7.
Elisabeth van, IX-a-1.
Foockel Johansdr van, V-f-5, VI-c-2.
Foockel van, VI-g-6, VIII-c, VIII-c-6.
Frans van, V-c-2, VI-d, VII-b.
Fransck van, VII-b-3.
Frederick van, IV-a-5, V-d, VI-e, VI-e-1, VII-c, VIII-a, VIII-a-1, VIII-b, VIII-b-1, IX-a.
Goffe Goffes van, III-a-1, IV-a, V-a, V-b, V-c, V-d.
Goffe van, I, II, II-1, III-a, IV-a, V-b-1, VI-b, VII-a.
Hack van, IV-e-1.
Hans van, VI-g-1, VII-d, VIII-c, VIII-c-4.
Haring van, VI-b-1, VI-c-2, VII-c-3, VIII-a-2.
Here van, V-b-2.
Hessel van, V-f-4, VI-h.
Hil Riencksdr van, V-e-5.
Hil van, IV-d-5.
His(?) van, VII-b-2.
Hylck van, V-f-1, V-g-1, V-h-3.
Ida van, VIII-e-1.
Imck van, VII-b-1.
Jacomijn van, VII-e-2.
Jan van, IV-b-2, VIII-c-5.
Jel van, V-d-3.
Jets van, IV-a-6.
Johan van, II-3, III-b, IV-a-4, IV-b, IV-c, IV-c-2, IV-d, IV-d-1, V-a-5, V-b-6, V-c, V-c-1, V-f, V-g, V-g-3, V-h-3, VI-d, VI-g, VI-g-7, VI-h, VII-d-1, VII-d-4, VII-e, VIII-d, VIII-d-3, IX-c.
Joucke van, VIII-c-2.
Jurjen van, V-b-3, VI-c.
Juw van, III-b-8, IV-d, IV-d-4, V-g, V-h, V-h-1.
Lieuwe van, III-d-2, IV-f.
Machteld van, VII-e-3, VIII-d-1.
Maria van, VI-i-4.
Matthias van, IV-f-1.
N. van, VI-a-2, VII-b-7.
Oene van, VIII-a-3.
Perck van, VII-a-1.
Petronella van, VI-b-3.
Popck Scheltesdr van, V-a-1.
Popcke van, II-6, III-d, IV-e, IV-f, IV-g, IV-g-1, V-i, V-i-2, VI-i, VI-i-3, VII-f, VII-f-3.
Poppe van, VII-c-6, VIII-b, IX-a, IX-a-2.
Rienck van, IV-b-1, V-e, VI-f, VI-f-3, VI-g-3.
Rints Johansdr van, V-c-3.
Rints van, IV-d-3, V-d-1, VI-c-1.
Rixt Ruurdsdr van, VI-f-2.
Rixt van, III-b-5, VIII-c-3.
Ruurd van, I-1, II, II-5, III-a, III-b, III-b-2, III-c, III-d, III-d-3, IV-b, IV-g, V-e, V-e-1, V-e-4, V-f-2, V-i, VI-f, VI-g, VII-d, VII-d-5, VII-e, VII-f-2, VIII-c, IX-b.
Schelte van, II-2, III-b-3, IV-a-1, V-a, V-a-3, VI-a.
Sicke van, VII-b-4.
Sjouck Ruurdsdr van, III-c-1.
Sju van, VI-e-3, VII-c-4.
Sophia van, VII-f-4.
Swob Scheltesdr van, V-a-4.
Sybrant van, III-b-7, IV-a-3, V-b, VI-b, VI-b-2, VI-c, VII-a.
Syts Johansdr van, V-f-3.
Syts Riencksdr van, V-e-3.
Syts van, II-4, III-b-6, IV-c, V-f.
Taecke van, IV-d-2, V-f-1, V-h.
Teth van, VI-h-1.
Tjerck van, III-d-1, IV-e.
Tjets van, VI-a-1, VII-d-2, VIII-c-7.
Tryn Riencksdr van, V-e-4, VI-g-3.
Ulb van, VI-g-2.
Ulck van, VII-c-5.
Watze van, III-b-1, V-f-1, V-h-3, VII-e-1, VIII-d, IX-c, IX-c-1.
Wob van, VII-c-4.
Ymck Sybrantsdr van, V-b-4.

Sassinga
Doutzen Hansdr van, V-e-4, VI-g, VII-d, VII-e.
Hans Hanses van, VI-g.
Scheltema
Frans van, VII-e-4.
Sippe van, VIII-d.
Syds Scheltes van, V-c.
Tieth Sydsdr van, V-c, VI-d.
Ursel van, VIII-d, IX-c.
Sixma
Syts Tjallingsdr van, IX-b-1.
Sjaerda
Ath Piersdr Bonninga van, V-b-5.
Catharina Douwesdr van, III-a, IV-a.
Douwe van, III-a.
Goffe van, V-f-5.
His Piersdr Bonninga van, VI-d, VII-b.
Hobbe van, V-f-5, VI-c-2.
Perck Piersdr van, V-a-3, VII-a.
Pier Bonninga van, VI-d.
Teth van, VI-c-2.
Sjoerda
Doedt van, V-g-2.
Solckema
Anne Tjercks van, VII-c.
Ulck Annesdr van, VII-c.
Stania
Auck Gerckesdr van, V-c-3.
Gercke van, V-c-3.
Stenstera
Frau van, VI-c-1.
Luts Jeppesdr van, V-c-3.

Teetlum
Cunira Pietersdr van, VIII-c-6.
Tietema
Baucke Parckes van, IV-c, V-f.
Ids van, IV-c-1.
Parcke van, IV-c.
Tjepckema
Joucke Oenes, V-d-3.

Unia
Foeck van, II, III-d.
Keimpe (?) van, II.
Keimpe Feyckes van, III-b-1.
Tieth van, IV-b.
Tjets Keimpes van, III-b-1.

Velsen
Benedictus van, VII-f-4.

Walta
Aelcke van, VI-f.
Agge van, VII-b.
Anna van, V-g.
Doecke van, VII-b.
Douwe van, V-g, V-h.
Jancke Juwinga van, VII-b.
Pieter Aggema van, V-b-5.
Rixt van, III-b.
Syts Watzesdr van, V-f-3.
Tjerck van, VII-b.
Wick van, V-f-1, V-h.
Welderen
Bernhard van, VII-e-2.
Winnema
Rints, VI-a.
Wissema
Jan van, IX-c.
Lisck van, VIII-e.
Sabe van, VIII-e, IX-c.
Wynia
Jelck van, VI-g-2.
Wytsma
Dorothea Oenesdr van, VIII-a.
Oene van, VIII-a.

Ydsma
Jeppe van, V-g.
Ysselmuiden
Claes van, VI-h-2.

Zuilen
N. van, VI-b.

zonder achternaam:
Geel Reynardsdr, VI-e-2.
Jodoca Tjercksdr, IV-e.
Sophia Bottesdr, VI-i, VII-f.

bron: www.simonwierstra.nl