Terug

HET GESLACHT KUIKEN.

STAMVADER: Steven Huigen, geboren omstreeks 1425 te Sassen bij Leiden,het tegenwoordige Sassenheim.

Geslacht

1. WILLEM STEVENS, geboren omstreeks 1450,deze woonde gelijk zijn vader ook bij Leiden en had vier volwassen zoons, genaamd Steven, Barthout, Cornelis en CLAAS WILLEMS.
Deze vier gebroeders vertrokken met vier edelen van uit Holland naar Noordwestelijk Friesland, gemeente Het Bildt en begonnen in het jaar 1504 met arbeiders uit de omstreken de Oude-Bildtdijk aan te leggen, die in het jaar 1508 gereed kwam.
De vier gebroeders vestigden zich toen met hunne vrouwen op Het Bildt.
Steven vestigde zich in de hoek van de Koudeweg nabij Berlikum.
De schuur die hij bij zijn woning bouwde, heeft tot 1914 gestaan,in de maand december van laatstgenoemd jaar kwam er een hevige storm, waar tegen hij niet bestand was,en geheel inwoei.
Barthout kwam te wonen ten Oosten van de Kadalsterweg bij het dorp St. Jacob in de hoek Noord van de Middelweg.
Cornelis vestigde zich ook onder St.Jacob en wel waar thans de eerste boerderij staat, West van het Hoekje en Zuid van de Middelweg.
CLAAS kwam te wonen op de eerste boerderij ten Westen van de Noorderweg onder St. Anna Parochie en zuid van de Oudebildtdijk.
Vele personen die in de gemeente Het Bildt en daarbuiten wonen stammen van bovengenoemd viertal af.

2. CLAAS WILLEMS (bovengenoemd) de naam van zijn vrouw is onbekend gebleven,waarbij hij drie kinderen kreeg, genaamd Willem, Cornelis en STEVEN.

3. STEVEN CLAASSEN, ook de naam van zijn vrouw is onbekend.
Dit echtpaar kreeg vijf kinderen, allen zoons, waarvan de oudste en de jongste dezelfde naam kregen.
Hunne namen waren Claas Stevens de oude, JACOB STEVENS, die de stamvader van het geslacht Kuiken is, Lourens Stevens, Willem Stevens en Claas Stevens de Jonge.
Volgens grafsteen nog aanwezig op het oude kerkhof te St.Jacob, is Claas de Jonge 6 Augustus 1631(moeilijk te lezen) overleden, oud 62 jaar, hij was gehuwd met Antje Harrents dr. die 11 September 1651 is gestorven, oud 76 jaar.

4. JACOB STEVENS, Boer op de plaats van zijn grootvader Claas Willems; Jacob was de eerste die zijn kinderen als achternaam de naam “Kuiken” gaf.
Hij kreeg bij zijn vrouw zes kinderen,genaamd: Arjen Jacobe Kuiken, Jan Jacobs Kuiken, gehuwd met Trijntje Dirks Boijens, Gerrit Jacobs Kuiken, JAN JACOBS KUIKEN gehuwd met DIEUWER Arjens Sijmons dr., Jannigje Jacobs Kuiken, Corsje Jacobs Kuiken en Willemtje Jacobs Kuiken.

5. JAN JACOBS KUIKEN, gehuwd met Dieuwer Arjens Sijmons dr., zij was een dochter van Arjen Sijmens en Trijntje Walings, boer en boerinne onder St.Jacob en aldaar overleden 1631 en 1632 en achterlatende zeven kinderen genaamd Sijmen, Waling, Cornelis,Dieuwer, Trijntje gehuwd 1e met Waling Olpherts, 2e Pieter Philips, Grietje gehuwd met Claas Aarts Wassenaar te Vrouwenparochie Maart 1638 en Fokeltje, gehuwd met Dirk Arjens.
Arjen Sijmens lieten hun kinderen na: 86 morgen Billand,in leven bij hun in gebruik,per morgen getaxerrd op f. 600.- caroli gulden en dan het huis er op toe.
20 peerden en 19 koeijen.
Bovendien kreeg ieder kind 5000.- gulden.
Over de nalatenschap is door de kinderen onderling hevige ruzie ontstaan, dat in 1649 uitliep op een proces.
Het origineel van dit proces was afkomstig uit de boedel van mijn ouders en kwam zo in mijn bezit.
Het peoces en een copie ervan heb ik gedeponeerd bij de Provinciale Bibliotheek, en is daar voor ieder te lezen.
Jan en Dieuwer kregen zes kinderen genaamd: Arjen, JACOB, Antje, Trijntje, Corsje en Willemtje Jans Kuiken.

6. JACOB JANS KUIKEN, eerst gehuwd 9 Februari 1668 te St. Jacob met Neeltje Willem Dirks Lont dr., uit welk huwelijk twee dochters; na de dood van Neeltje hertrouwde Jacob 2 November 1679 Antje Dirk Arjens Lont dr., uit het tweede huwelijk nog vier zoons en twee dochters.
De twee dochters uit het eerste huwelijk genaamd: Trijntje gehuwd te St.Annaparochie 25 Augustus1695 met Cornelis IJsbrands en Maartje trouwde met Claes Dankerts te St. Jacob op 20 December 1696.
De zes kinderen ui t het tweede huwelijk waren genaamd Jan gehuwd 19 Juni 1712 met Feikje Jans, Arjen gehuwd 12 December 1717 met Gietje Walings van der Meij, CORNELIS getrouwd 30 Januari 1735 met Grietje Johannes Kuik (Weduwe van Leendert Leenderts), Dirk, Neeltje gehuwd te St.Jacob 26 April 1722 met Anne Sijmens, en Dieuwer.

7. CORNELIS JACOBS KUIKEN, geboren 16 November 1699, overleden 1 Juni 1748.
Gehuwd 30 Januari 1735 met Grietje Johannes Kuik,overleden 22 Februari 1747.
Van Cornelis en Grietje waren vijf kinderen genaamd: Jacob, Maartje, JAN, Hendrikje en Dirk Cornelis Kuiken, de laatste was boer in de Westhoek onder St.Jacob.
Hij huwde 16 Augustus 1767 met Maartje Piebes,deze overleed 4 Augustus 1777, geen kinderen nalatende.
Dirk hertrouwde 1783 met Luikje Pieters Boonstra.
Dirk was omstreeks 1795 lid der staten van Friesland en in 1797 lid van de Nationale Vergadering (thans tweede kamer).

8. JAN CORNELIS KUIKEN, Was gehuwd op 13 Januari 1765 met Maartje Eelkes, beide van St.Jacob.
Jan was geboren in het jaar 1744 en overleed 14 Februari 1801.
Volgens een advertentie in de Leeuwarder Courant van Maart 1804 zou er boerenboelgoed worden gehouden ten sterfhuize van de wed. Jan Cornelis Kuiken op het Nieuw Bildt onder St.Annaparochie en wel op 28 Maart 1804.
Hieruit is op te maken dat Maartje Eelkes, Weduwe Jan C. Kuiken, voorjaar van 1804 is gestorven.
Jan en Maartje hadden vier kinderen ,Maartje geboren 15 April 1770,overleden 29 September 1807.
Zij was 5 Juni 1786 getrouwd met Jan Jans Post.
Eelke geboren 15 September 1771, ongehuwd overleden 12 November 1818, JAN JANS KUIKEN geboren 13 Maart 1773, overleden 21 Februari 1844, getrouwd 11 Mei 1800 met Lijsbeth Johannes Pars, Antje Jans Kuiken, geboren 20 Novermber 1774, ongehuwd overleden 15 December 1789.

9. JAN JANS KUIKEN geboren 13 Maart 1773, overleden 21 Februari 1844.
Getrouwd 11 Mei 1800 met Lijsbeth Johannes Pars.
Lijsbeth geboren te St. Annaparochie, overleden aldaar 23 Juni 1851.
Uit dit huwelijk geboren: Jan geboren 1803, Johannes geboren 1805, CORNELIS geboren 1812 en Akke geboren 1815.

10. CORNELIS JANS KUIKEN, geboren aan de Nieuwe Bildtdijk onder St.Annaparochie 1812 en overleden op het strandhuis der Bildtpôllen 25 October 1872 onder St.Annaparochie.
Cornelis was 9 Mei 1839 gehuwd met Antje Dirks Kuiken, geboren te St,Annaparochie.
Uit dit huwelijk geboren vier zonen en een dochter genaamd: Jan, Klaas, Dirk, JOHANNES en Lijsbeth.

11. JOHANNES CORNELIS KUIKEN,was van 1901- 1925 sluiswachter te Roptazijl, geboren aan de Nieuwe Bildtdijk onder St. Annaparochie 10 Juli 1859, overleden 4 Maart 1945 aldaar.
getrouwd 8 Mei 1884 te St. Annaparochie met Etje Johannes Tjepkema, geboren aan de Oudebildtdijk onder St.Jacobi Parochie den 25ste Februari 1857.
Overleden te St.Jacobi Parochie 8 April 1938.
Uit dit huwelijk geboren 4 zonen en 1 dochter genaamd: Cornelis, Johannes, Antje, DIRK en Jan.

Op 23 augustus 1926 is de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in brons, in zijn hoedanigheid van Oud-Provinciaal Sluiswachter te Roptazijl (25 jaar) aan hem uitgereikt.

Auteur van deze stamreeks is de heer S.J.Hoogland.

Met dank aan: Johannes Cornelis Jan Kuiken (zoon van Dirk) te Doorwerth.